Novinky - oznamy

Nedeľa Ducha Svätého - Turíce "A" (12.6.2011)

Program dnešnej nedele

15:00 - začiatok adorácie pred Sviatosťou Oltárnou, adoráciu obetujeme za novokňazov žilinskej diecézy a nových diakonov
16:00 - modlitba posv. ruženca
17:00 - záverečné eucharistické požehnanie

Liturgický kalendár

Pondelok - Svätodušný pondelok
Nedeľa - Nedeľa Najsvätejšej Trojice - patrocínium katedrály v žilinskej diecéze

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Svrčkova, Zatkalíkova
Od budúcej nedele - rod. Šilhárova, Šoškova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok - † Emil, † Žofia
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc
Sobota - † Anton, † rodičia, † starí rodičia
Nedeľa - 8:00 † Anton / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

16. júna budem mať 10. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti budem sláviť so svojimi spolužiakmi slávnostnú sv. omšu vo farnosti Zástranie o 10:00.

Za dar kňazstva chcem poďakovať spolu so svojimi rodákmi - kňazmi, ale aj so svojimi farníkmi pri večernej sv. omši o 18:30 v kaplnke Božieho milosrdenstva v Žiline na Hájiku. Kazateľom bude redaktor náboženského vysielania Daniel Dian.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Kto má záujem ísť na kňazskú vysviacku nášho rodáka Vladimíra Peregrima do Popradu 18. júna, môže sa prihlásiť do 16. júna v sakristii. Zraz bude o 6:00 na Konečnej trolejbusu. Vlak do Popradu odchádza o 6:30. Primičná sv. omša bude 26. júna o 11:00 v kaplnke Božieho milosrdenstva v našej farnosti.

Na budúcu nedeľu bude Športový deň pre rodiny na Paľovej búde. Trolejbus odchádza o 12:15 z Konečnej trolejbusu.

Od 12.do 19. júna pozývame mladých zapojiť sa do „Akcie mladí ľudia sa modlia za mladých“.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.