Novinky - oznamy

Nedeľa Božieho milosrdenstva, 8.4.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 8. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 9. 4. 18:00 Zvestovanie Pána
Utorok, 10. 4. 18:00  
Streda, 11. 4. 7:00  
Štvrtok, 12. 4. 9:30, 18:00
Piatok, 13. 4. 18:00  
Sobota, 14. 4. 18:30 Deň Ducha Svätého - birmovanci
Nedeľa, 15. 4. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 1: r. Mičicová, Vítková, Zichová  a od budúcej nedele skupinu č. 2:  Upratujeme v utorok a v sobotu.

Výročná veľkonočná ofera bola 805,61 €. Zbierka pri Božom hrobe bola 434,31 €. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Dnes v nedeľu pokračujú o 16:30 v pastoračnom centre stretnutia pre manželov s názvom: 5. Prijať nový život a dobre vychovávať (Úloha muža, úloha ženy, Výchova) Zapíšte sa do zoznamu, manželské páry aj dobrovoľníci na opatrovanie detí.

V pondelok bude preložený sviatok Zvestovania Pána. V našom kostole sa uskutoční regionálne stretnutie Modlitieb otcov. Pri večernej sv. omši bude kazateľom Marián Libič, duchovný správca Modlitieb otcov.

V utorok na novom cintoríne bude o 13:00 pohreb pani Oľgy Uličnej zo Stodolovej 5. Dožila sa 87 rokov. Svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.

Vo štvrtok o 9:30 bude v našom kostole rekolekcia kňazov žilinského dekanátu.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok o 18:45 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

V sobotu birmovnaci odchádzajú na vyvrcholenie blízkej prípravy na birmovku do Pruského na Deň Ducha Svätého. Odjazd zo Slnečného námestia o 8:10.

Prihlásiť sa na Hájický prímestský denný tábor sa môžete už budúcu nedeľu. Prihlášky sú vzadu na stolíku.

Informácia o akciách vo výveske.