Novinky - oznamy

18. nedeľa cez rok, 5.8.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 5. 8.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 6. 8.

18:00

Premenenie Pána, sviatok

Utorok, 7. 8.

18:00

 

Streda, 8. 8.

7:00

Sv. Dominika

Štvrtok, 9. 8.

18:00

Sv. Terézie Benedikty z Kríža
(Edity Steinovej), mučenice

Piatok, 10. 8.

18:00

Sv. Vavrinca, mučeníka

Sobota, 11. 8.

18:30

Sv. Kláry

Nedeľa, 12. 8.

8:00, 10:00, 18:30

19. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 18: r. Mažgutová, Jurovcová, Masná a od budúcej nedele skupinu č. 19: Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 bude adorácia s modlitbou príhovoru.

Oznamy o akciách v okolí nájdete vo výveske. Púť na Spiš a do Koclířova.

(:V sobotu sa zúčastní maratónu v Rajci štvorčlenná štafeta reprezentujúca našu farnosť. Modlite sa, aby sme dobehli. Nie je dôležité zvítaziť, ale prežiť.:)

Púť do Košíc: Na Slovensku budeme mať novú blahoslavenú. Bude ňou Anna Kolesárová  z Vysokej nad Uhom. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 v Košiciach. Pozývame Vás zúčastniť sa na tejto udalosti. Pocestujeme špeciálnym vlakom zo Žiliny. Prihlasujte sa do zoznamu na stolíku.

Priaznivcov pri´rody a farského spolocˇenstva pozy´vame na splav Male´ho Dunaja - 29. 8. 2018 (streda – sˇta´tny sviatok). Plavia sa dvojcˇlenne´ a trojcˇlenne´ posa´dky na lodiach typu kanoe. Neplavci maju´ pla´vacie vesty. Plavi´me sa v pri´pade dobre´ho pocˇasia. Cestovne cca 16 €. Prihlasujte sa zápisom do zoznamu vzadu na stolíku alebo na cˇi´sle 0905 744 199.

Na budúcu nedeľu je pravidelna´ zbierka na kostol. Za milodary Pá´n Boh odplatˇ. Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.