Novinky - oznamy

Nedeľa svätej rodiny, 29.12.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 29. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 30. 12. 18:00  
Utorok, 31. 12.
Sv. Silvestra I., pápeža
17:00
23:00
Dˇakovna´ sv. omsˇa.
Silvester v kostole (piesne, korunka k Bozˇiemu milosrdenstvu, modlitba, pozˇehnanie o 24:00) +  punč a vinsˇovanie pred kostolom.
Streda, 1. 1.
Panny Ma´rie Bohorodicˇky
8:00, 10:00, 18:30 Vy´rocˇna´ novorocˇna´ zbierka – na podporu spevokolov, kapely a miništrantov.
Štvrtok, 2. 1. 18:00 + spovedanie do 20:30 18:00 + adora´cia s modlitbou za vsˇetky´ch, ktori´ to potrebuju´.
Piatok, 3. 1. 18:00 Prvý piatok v mesiaci, spovedanie od 16:00
Sobota, 4. 1. 18:30  
Nedeľa, 5. 1. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 10: r. Grečnárová, Kucharovicová, Kostolná. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Pri zbierke na kostol ste obetovali na Vianoce 1445 €. Srdečne Pán Boh odplať!

Ďakujeme Vám, že ste prijali koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov. Kto chce, prispieť na Dobrú novinu bez návštevy, tak svoj dar môžete vložiť na sviatok Zjavenia Pána 6. januára do označenej pokladničky pri východe). V mene Dobrej noviny Pán Boh odplať!

Zapisovanie na pozˇehnanie novy´ch a obnoveny´ch domov a bytov v sakristii. Pozˇehna´vanie bude v nedeľu 5. 1. podlˇa dohovoru.

Pozývame vás na koncert chrámových zborov v pondelok na Zjavenie Pána o 16:00.

Dnes si každý, prosíme, zoberte domov posolstvo diecézneho biskupa rodinám. Deti si môžu zobrať len obrázok s modlitbou. Ďakujeme.