K-Klub Hjik

V kaplnke Boieho milosrdenstva na Hjiku vznik od septembra nov kultrny stnok K-KLUB - miesto pre vetkch ud dobrej vle.

Jeho poslanm je vytvra priestor pln ivota, miesto na stretvanie sa, komunikciu, besedy, posedenia a hlavne umeleck tvorbu.

Pripravujeme divadlo, koncerty, prednky, tvoriv dielne, kurzy a dfame, e neskr aj festivaly.
Zaname improligami a stand-up-comedy. Otvrame divadeln, vtvarny a portov krok. Pripravujeme divadeln rozprvky pre deti a alie aktivity. Budeme sa venova hlavne mldei, ktor je cennosou kadho nroda, ale radi privtame vetky vekov kategrie.
Sme otvoren novm npadom, mylienkam a podnetom. Tmto prosme a vyzvame vetkch, ktor ctia, e by mohli by v tomto smere uiton, aby prili s nami tvori kreatvny, kultrny priestor pre Hjik i celu ilinu.

Aktivity

K-KLUB Hjik pozva deti a mlde do nasledovnch krkov:

  • DIVADELN KRڎOK - budeme sa venova divadlu, stretva sa s profesionlnymi hercami a pravidelne vystupova na verejnosti.
  • VTVARN KRڎOK naume sa vyrba divadeln kulisy, rekvizity, masky, scnu, plagty a velio in.
  • PORTOVO-SPOLOENSKY KRڎOK zameran na rzne pohybov innosti, spoloensk hry a uiton trvenie vonho asu.
  • SPEVCKY KRڎOK- odborn prca s dychom, hlasom a vystupovanm na verejnosti.

Vetky krky s pod dohadom profesionlov a odbornkov.
Krky bud v pondelky a utorky od oktbra. Informcie radi poskytneme na jozef.abafi@gmail.com a hlavne na t.. 0905 224 877

http://makovice.w-zone.eu