Božie Milosrdenstvo

Vyznávanie

Korunka

Spasiteľov prísľub zomierajúcim: "Ak sa modlitba tohto ruženca vykoná pri zomierajúcom, utíši sa Boží hnev, táto duša bude zasiahnutá nesmiernym Milosrdenstvom, takže sa upriemi jej zreteľ na bolestné utrpenie Syna Božieho."

Tento (tak krátky) ruženec k Božiemu Milosrdenstvu sa modlíme na zvyčajnom ruženci, a to nasledovne:

Na začiatok:
Otče náš ... Zdravas', Mária ... Verím v Boha ...
Na veľkých perlách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Na malých perlách 10-krát (bez modlitby Zdravas', Mária):
Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Na záver ruženca 3-krát:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Sviatok Božieho Milosrdenstva

V roku 1931 povedal Pán Ježiš sestre Faustíne: "Túžim, aby bol ustanovený Sviatok Milosrdenstva."
Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil tento sviatok dňa 30. apríla 2000, v deň, keď vyhlásil blahoslavenú sestru Faustínu za svätú.
Sviatok Božieho Milosrdenstva sa bude sláviť vždy prvú nedeľu po Veľkej noci. Tento sviatok je dňom veľkých milostí pre všetkých ľudí.

Sám Pán Ježiš o ňom hovorí:
"Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa približia k prameňu môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ľudský ani anjelsky. Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša vo vzťahu ku mne bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve. Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil v prvú nedelú po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva."