Novinky - oznamy

3. nedeľa cez rok "A" (23.1.2011)

Program dnenej nedele

18:00 modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Frantika Saleskho, biskupa a uitea Cirkvi, spomienka
Utorok - Obrtenie sv. Pavla, apotola, sviatok
Streda - sv. Timoteja a Tta, biskupov, spomienka
Piatok - sv. Toma Akvinskho, kaza a uitea Cirkvi, spomienka
Nedea - budca nedea 4.nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka
Sobota- 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Rubrska, Magtova
Od budcej nedele - rod. Masn, Bergerova, Labtova

mysly

Pondelok - za zdravie a Boiu pomoc pre Imricha a Vincenciu
Utorok - za Boiu pomoc pre rodinu
Streda - na mysel
tvrtok - za Boie poehnanie pre Vladimra
Piatok - za Boie poehnanie pre Radka a Denisu
Sobota - za dary Ducha Svtho pre vobu povolania
Nedea - 8:00 za due v oistci / 9:30 za zdravie pre synovca Janka / 11:00 za farnos

Rzne

V pondelok 24. janura v Hjovni bude stretnutie dospelch, ktor sa pripravuj na prijatie sviatost o 18:45.

Tento rok sa v naej farnosti bud kona dva turnusy tborov. Prv turnus bude pre vekov kategriu: 7-10 rokov a druh turnus pre: 11-14 rokov. Termn prvho tbora je 7.8. - 12.8. a druhho tbora je 14.8. - 19.8. v krsnom prostred na chate Kamilka v okol Oadnice, Vek Raa. Prihlky k dispozcii v kaplnke. V prpade otzok kontaktujte Janku Cibulkov na tel. sle 0915214252.

Teologick fakulta trnavskej univerzity organizuje De otvorench dver da 29.1. (sobota). Bliie informcie o tdiu na fakulte s na vveske kaplnky.

26. janura Vs pozvame na modlitbu Taiz o 17.30 v kostole sv. Barbory v iline.

V stredu 26.1. 2011 o 16:30 vo Farskom centre N3 v iline sa uskuton prezentcia filmovho dokumentu, ktor zobrazuje ivot konvertitu zo idovstva, lekra a spisovatea MUDr. Pavla Straussa a jeho brata Juraja v priebehu minulho storoia.

Srdene pozvame na muzikl, ktor si pripravili ochotnci z bratislavskej farnosti v spoluprci s bratmi minoritmi Brat Slnko a Sestra Luna. Prbeh hovor o o ivote svtca Frantika z Asissi a sv. Klry, ktor milovali Boha a teili sa zo vetkho, o im dal. Druh dejov lnia otvra prbeh bezradnej Katky, ktor zachrauje Marek a ukazuje jej zmysel ivota. Predstavenie sa uskuton 30.01.2011 o 15:00 v Dome Odborov. Vstupenky stoja 5 EUR (3 EUR deti) a daj sa rezervova prostrednctvom mailu: before@before.sk, alebo telefonicky: 0902 13 66 19. Vstupenky bud v predaji hodinu pred predstavenm.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.