Novinky - oznamy

9. nedeľa cez rok "A" (6.3.2011)

Program dnenej nedele

17:00 - adorcia, o 17:50 bude zveren eucharistick poehnanie
18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Perpetuy a Felicity, muenc, spomienka
Streda - Popolcov streda - zaiatok Pstneho obdobia
Nedea - budca nedea bude 1. pstna nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:00 sv. oma pre prvoprijmajce deti
Streda - 17:00 a 18:30 sv. oma, pri sv. omiach bude poehnanie popola a znaenie popolom. V tento de je de prsneho pstu, zdrujeme sa msitho pokrmu
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 17:00 modlitba posv. ruenca, 17:30 krov cesta, 18:00 sv. oma - mldencka
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova
Od budcej nedele - rod. Mintlova, Valerinova

mysly

Pondelok - Repkov, Ninov
Utorok - za pokoj
Streda - 17:00 - na mysel / 18:30 - na mysel
tvrtok - Oga
Piatok - Jlius
Sobota - Viktor, Anna
Nedea - 8:00 Jozef, Jn / 9:30 - na mysel / 11:00 za farnos

Rzne

Dnes bude stretnutie rodiov det, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie o 19:00 v kaplnke.

V naej farnosti bude bva pobonos krovej cesty nasledovne:

  • v piatok o 17:30
  • v nedeu o 14:30

Za obvyklch podmienok meme zska pln odpustky pri modlitbe krovej cesty.

V pondelok o 18:45 bude videoprojekcia v Hjovni.

Zbierka na dieczne centrum bola 335 Euro.

Da 11. a 12. marca bude duchovn obnova pre 4. a 5. skupinu birmovancov v adci.

Poas celho pstneho obdobia sa naa farnos zapoj do verejnej zbierky Tehlika pre Afriku, tento rok sa bud budova studne na pitn vodu.
Po kadej nedenej sv. omi si budete mc pred kostolom "zakpi" tehliku za dobrovon prspevok a symbolicky si ju nalepi na studu.

Vo tvrtok 10.3. bude rekolekcia kazov ilinskho dekantu u Salezinov. Rekolekcia zane sv. omou o 9:00.

Dnes bude o 15:00 divadeln predstavenie Farr z (M)Arsu v Dome odborov. Bliie informcie s na vveske.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.