Novinky - oznamy

4. Veľkonočná nedeľa "A" (15.5.2011)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Jna Nepomuckho, kaza a muenka, spomienka
Nedea - budca nedea je 5. vekonon nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka, pozvame vetkch birmovancov
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Grenrova, Kerova, Mrzikova
Od budcej nedele - rod. Blaekova, Kurejova

mysly

Pondelok - † Vincent
Utorok - za Boiu pomoc v ivote a milos uzdravenia
Streda - na mysel
tvrtok - za zdravie a Boiu pomoc pri ttniciach
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc, Dary ducha Svtho pre Sidniu a jej deti
Sobota - † tefan, † rodiia
Nedea - 8:00 † Anton, † srodenci / 9:30 za due v oistci / 11:00 za nau farnos

Rzne

Zpis pre budcich birmovancov bude 16. a17. mja od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

Zpis pre budcich prvoprijmajcich det bude v pondelok 23. a 24. mja od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

21. mja Vs pozvame na 1. modlitbov stretnutie v duchu posolstiev z Medugoria v kostole Sedembolestnej Panny Mrie na Vlinoch. Program stretnutia je na vveske. Stretnutie zana o 8:45 dopoludnia.

Pozvame Vs na De rodiny, ktor bude 22. mja (nedea) od 13:30 do 17:30 na Marinskom nmest. Bude pripraven zaujmav program pre deti, mladch, rodiny. Bliie informcie s na vveske.

Riaditestvo Cirkevnej Z R. Zaymusa v iline pozva budcich piatakov, ktor maj zujem o matematiku a cudzie jazyky na prijmacie skky.
kola v rmci kolskho vzdelvacieho programu otvra v kolskom roku 2011/2012:

  • triedu so zameranm na matematiku a prrodovedn predmety - prijmacie skky 17.5.2011 o 9:00 h.
  • triedu so zameranm na cudzie jazyky s vyou dotciou hodn v kombinci angl. jazyk nemeck jazyk prijmacie skky 26.5.2011 a 31.5.2011 o 9:00 h.

Termn nahlsenia rodn na Farsk portov de - stretnutie rodn, ktor bude 19. jna na Paovej bde, je 10. jn.

ilinsk diecza otvra nov ronk Diecznej animtorskej koly pre mladch ud od 18 rokov, ktor chc by poas dvoch rokov formovan pre slubu v malch spoloenstvch vo farnostiach. Je to vborn sksenos pre dozrievanie vo viere. Viac informci njdete na plagte vo vveske.

Touto cestou pozvame vetkch mladch ud, aby sa sa prihlsili na p na svetov dni mldee so Svtm Otcom do Madridu, ktor sa uskutonia 11. - 21.8.2011. Diecza m von ete posledn miesta. Cena je 420 Eur. Pri tejto prleitosti vyhlasuje sa o najlepiu fotografiu zo stretnutia v Madride. je to podujatie raz za tri roky s neopakovatenmi zitkami. Viac informci njdete na webovej strnke Intittu Communio www.icommunio.sk.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.