Novinky - oznamy

Nedeľa Ducha Svätého - Turíce "A" (12.6.2011)

Program dnenej nedele

15:00 - zaiatok adorcie pred Sviatosou Oltrnou, adorciu obetujeme za novokazov ilinskej dieczy a novch diakonov
16:00 - modlitba posv. ruenca
17:00 - zveren eucharistick poehnanie

Liturgick kalendr

Pondelok - Svtodun pondelok
Nedea - Nedea Najsvtejej Trojice - patrocnium katedrly v ilinskej diecze

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma
Utorok - 18:30 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Svrkova, Zatkalkova
Od budcej nedele - rod. ilhrova, okova

mysly

Pondelok - za zdravie a Boiu pomoc pre rodinu
Utorok - † Emil, † ofia
tvrtok - za zdravie a Boiu pomoc pre Toma
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc
Sobota - † Anton, † rodiia, † star rodiia
Nedea - 8:00 † Anton / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

16. jna budem ma 10. vroie kazskej vysviacky. Pri tejto prleitosti budem slvi so svojimi spoluiakmi slvnostn sv. omu vo farnosti Zstranie o 10:00.

Za dar kazstva chcem poakova spolu so svojimi rodkmi - kazmi, ale aj so svojimi farnkmi pri veernej sv. omi o 18:30 v kaplnke Boieho milosrdenstva v iline na Hjiku. Kazateom bude redaktor nboenskho vysielania Daniel Dian.

Dnes bude zbierka na vstavbu kostola.

Kto m zujem s na kazsk vysviacku nho rodka Vladimra Peregrima do Popradu 18. jna, me sa prihlsi do 16. jna v sakristii. Zraz bude o 6:00 na Konenej trolejbusu. Vlak do Popradu odchdza o 6:30. Primin sv. oma bude 26. jna o 11:00 v kaplnke Boieho milosrdenstva v naej farnosti.

Na budcu nedeu bude portov de pre rodiny na Paovej bde. Trolejbus odchdza o 12:15 z Konenej trolejbusu.

Od 12.do 19. jna pozvame mladch zapoji sa do Akcie mlad udia sa modlia za mladch.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.