Novinky - oznamy

17. nedeľa v období cez rok "A" (24.7.2011)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Jakuba, apotola, sviatok
Utorok - sv. Joachima a Anny, rodiov Panny Mrie, spomienka
Streda - sv. Gorazda a spolonkov, spomienka
Piatok - sv. Marty, spomienka
Nedea - 18. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 10:00 sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Miianova, Rubrska
Od budcej nedele - rod. Magtova, Masn

mysly

Pondelok - † Jozef
Utorok - † Jn, † Emlia
Streda - na mysel
tvrtok - † Elemr, † Filip
Piatok - † Marta
Sobota - za zdravie a Boiu pomoc pre duchovnch otcov Leopolda, Imricha, Ondreja, Pavla
Nedea - 8:00 † Ladislav, † Margita / 10:00 za nau farnos

Rzne

Stretnutie rodiov det, ktor pjdu na tbor bude 29. jla alebo 4. augusta po sv. omi v kaplnke o 19:00.
Rodiia si mu vybra jeden z termnov.

Kto si objednal katechizmus YouCat, me si ho prevzia po sv. omi v sakristii.

ilinsk diecza spolu s obianskym zdruenm Frum ivota zaloili neziskov organizciu GIANNA, ktor bude od septembra prevdzkova gynekologick ambulanciu v pastoranom centre Farnosti ilina-Solinky. V septembri je mon navtvi ambulanciu a v prpade zujmu podpsa dohodu o poskytovan zdravotnckej starostlivosti. Predpokladan zaiatok innosti ambulancie v ktorej bude na pln vzok pracova veriaci lekr je 1. oktber 2011.Viac informcii je mon zska na tel. . 0911 811 378.
Konkrtnejie informcie o innosti ambulancie bud zverejnen na zaiatku septembra. Njdete ich tie na webovej strnke ilinskej dieczy www.dcza.sk

Zbierka na vstavbu kostola bola 2000 Euro.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti