Novinky - oznamy

23. nedeľa v období cez rok "A" (4.9.2011)

Program dnenej nedele

18:00 - adorcia
18:55 - zveren eucharistick poehnanie
19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Streda - Svtch koickch muenkov, spomienka
tvrtok - Narodenie Panny Mrie, sviatok
Nedea - 24. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 9:30 - sv. oma pri prleitosti kazskej rekolekcie a 18:30 sv. oma
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Winklerova, Beadikova
Od budcej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova

mysly

Pondelok - na mysel
Utorok - na mysel
Streda - na mysel
tvrtok- na mysel
Piatok - † Jn
Sobota - na mysel
Nedea - 8:00 za obrtenie a Boiu pomoc pre Helenu, tefana, Toma / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Vo tvrtok 8. septembra sa uskuton rekolekcia kazov ilinskho dekantu v naej farnosti. Rekolekcia zane sv. omou o 9:30 v kaplnke. Pozvame vs na tto sv. omu.

Na budci piatok bude stretnutie animtorov birmovancov po sv.omi v kaplnke o 19:00.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

Oznam pre birmovancov:
1. oma bude pre birmovancov - prvkov bude 12. septembra, v pondelok o 18:30. Po sv. omi v kaplnke bude aj stretnutie dospelch, ktor sa pripravuj na prijatie sviatost.
1. oma bude pre birmovancov - druhkov bude 16. septembra, v piatok o 18:30.

15. septembra pjde mimoriadny vlak zo iliny do atna, bliie informcie s na vveske.

V doch od 10.do 15. oktbra 2011 sa bud kona metsk misie v rmci celho mesta, v doch od 15.do 23. oktbra sa bud kona farsk misie v jednotlivch farnostiach. Program farskch a mestkch mis je uveden na webovej strnke naej farnosti, na vveske pred kaplnkou, alebo na webovej strnke http://www.misieza.sk. V tomto obdob prpravy na misie, je potrebn modli sa za misie.

Deti, ktor chc spieva v detskom spevokole Lik, pozvame na ncvik o 10:00 v nedeu v Hjovni.

18. septembra sa uskuton stretnutie rodn v Zzrivej, kto m zujem, me sa prihlsi v sakristii kaplnky, alebo u rodiny Kondelovej. Odchdza sa bude o 9:00 od kaplnky. Bude zabezpeen aj sv. oma.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.
akujeme vetkm, ktor zorganizovali a pripravili portov de pre rodiny.