Novinky - oznamy

26. nedeľa v období cez rok "A" (25.9.2011)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Utorok - sv. Vincenta de Paul, kaza, spomienka
tvrtok - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok - sv. Hieronyma, kaza a uitea Cirkvi, spomienka
Sobota - sv. Terzia z Lisieux, panny a uiteky Cirkvi, spomienka
Nedea - 27. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma, po sv.omi bude fatimsk pobonos
Nedea - 08:00, 09:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. ebokova, ilinrova
Od budcej nedele - rod. Vicov, Garelov

mysly

Pondelok - za Boiu pomoc pre mamu
Utorok - † Vlasta, † Emil
tvrtok - † Jozef, † Jn, † Jlia
Piatok - † Alojz, † Viola, † Rudolf, † Emil
Sobota - za zdravie dieaa
Nedea - 8:00 za ruencov bratstvo / 9:30 † Rudolf / 11:00 za nau farnos

Rzne

V pondelok po sv. omi o 19:00 bude stretnutie dospelch, ktor sa pripravuj na prijatie sviatost.

V utorok 20. septembra pozvame deti, ktor sa pripravuj na 1. sv. prijmanie o 17:45 do kaplnky.

Prihlsenm na autobus. zjazd Praha sakrlne pamiatky pripomname, e odchod autobusu je v piatok 30. 9. 2011, o 4:15 Konen Trolejbusu ilina-Hjik, o 4.30 z parkoviska pri Kauflande. Muzikl Jesus Christ Superstar si pozrieme v piatok od 19.00 vstupn uhradte v autobuse v eurch. Nezabudnite si so sebou zobra obiansky preukaz alebo pas, Eurpsky preukaz zdravotnho poistenia a tie Vm odporame uzavrie komplexn poistenie lieebnch nkladov v zahrani v niektorej z komernch poisovn (Allianz, Union, Uniqa). V prpade akchkovek otzok, volajte 0907 415 514.

Pri prleitosti 20.vroia zaloenia koly pozva Gymnzium sv. Frantika v iline vetkch absolventov, iakov, zamestnancov, rodiov a priateov koly na oslavy, ktor sa uskutonia da 4. oktbra 2011. Program zane o 12:30 hod. prehliadkou koly. Pokraova bude svtou omou v kaplnke Katolckeho domu o13:30 h, ktor bude celebrova ilinsk biskup Mons. Tom Galis a vyvrchol akadmiou iakov v Dome umenia Fatra o 16:00 hod. Bliie informcie je mon njs na internetovej strnke www.gsf.sk.
Slvnos bude spojen s dom otvorench dver a preto pozvame aj vetkch zujemcov (hlavne deviatakov a piatakov) pozrie si priestory koly a dozvedie sa dleit informcie o GSF.

V oktbri mme mesiac zasvten ruencovej Panne Mrii. Modlievajme sa ruenec v rodinch. Meme zska pln odpustky za obvyklch podmienok pri modlitbe posv. ruenca.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.