Novinky - oznamy

Nedeľa krstu Krista Pána (8.1.2012)

Program dnenej nedele

18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Nedea - budca nedea bude 2. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn, pozvame birmovancov prvkov
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka, pozvame birmovancov druhkov
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Michalkova, Zuskova
Od budcej nedele - rod. Kgerova, Miianova

mysly

Pondelok - † Anna
Utorok - na mysel
Streda - na mysel
tvrtok - za Boiu pomoc pre Martina a Moniku
Piatok - za Boiu pomoc pre Martina a Moniku
Sobota - za Boiu pomoc pre Martina
Nedea - 8:00 † Mria / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Farnos ilinamesto a ilinaHjik pripravuj Faiangov ples 17.2.2012 v Hoteli Slovakia. Zujemcovia sa mu prihlsi v sakristii farskho kostola, na farskom rade ilinamesto, alebo v sakristii kaplnky ilinaHjik.

Vo tvrtok 11.1. sa uskuton rekolekcia kazov ilinskho dekantu v kostole Obrtenia sv. Pavla - v sirotri. Rekolekcia zane sv. omou o 9:30.

Zkladn kola sv. Cyrila a Metoda v iline oznamuje, e zpis iakov do prvho ronka pre kolsk rok 2012/2013 bude v doch 16. a 17. janura 2012 (v pondelok a v utorok) od 14:00 do 17:00 hod. v budove koly Na Zva 2.
V doch 11. a 12. janura 2012 bude monos si pozrie otvoren hodiny v prvom a druhom ronku od 8:00 do 9:40 hod. Predpokladom na zapsanie dieaa je psomn shlas rodiov s repektovanm vchovnej lnie koly. K zpisu je potrebn prinies rodn list dieaa.
kola m vypracovan kolsk vzdelvac program Rastieme spolu... s rozrenm vyuovanm nboenstva a cudzch jazykov, od prvho ronka anglick jazyk a od iesteho ronka jazyk nemeck.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti. Vetkm, ktor pomhali pri vianonej vzdobe a ktor obohatili vianon liturgiu spevom a hrou.