Novinky - oznamy

22. nedeľa v období cez rok (1.9.2013)

22. nedea v cezronom obdob "C" (1. september 2013)

Liturgick kalendr

Utorok - sv. Gregora Vekho, ppea a uitea Cirkvi, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci september
Sobota - Svtch koickch muenkov, spomienka
Budca nedea bude 23. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 17:30 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 16:00 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 16:30 sviatos zmierenia,18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia za kazsk a rehon povolania
Piatok - 16:00 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma, po sv. omi bude fatimsk pobonos
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 sv. oma - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Horkov, Grenarov
Od budcej nedele - rod. Winklerov, Beadikov

mysly

Pondelok - † rodiia
Utorok - za zdravie a Boiu pomoc
Streda - na mysel
tvrtok - za zdravie a Boiu pomoc pre rodinu
Piatok - za obrtenie
Sobota - † Jozef, † rodiia, † Jn, † Jlia
Nedea - 8:00 † Martin, † Pavol, † Mria, Jn / 9:30 na mysel / 10:00 za nau farnos

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 19:00.

V prpade nedadivho poasia vs pozvame (deti, rodiny) dnes na opekaku. Stretneme sa o 14:00 pred kaplnkou. Teia sa animtori z tbora a mlad.

V utorok pozvame iakov, tudentov, uiteov k sviatosti zmierenia od 16:00 na zaiatku kolskho roku. V nedeu pozvame na modlitbu k Duchu Svtmu Veni sancte na zaiatku kolskho roku pri sv.omi o 11:00.

6. septembra sa uskuton stretnutie birmovancov po sv.omi v kaplnke. Tmy a otzky na skanie s na strnke farnosti. Skanie bude 13. septembra v kaplnke po sv.omi.

7. septembra (sobota) vs pozvame na stretnutie rodn do Bnovej - farsk de, je to monos stretn sa, porozprva, zaportova. Prihlsi sa mono v sakristii do 4. septembra. Cena astnika je 2 Eur.

21.a 22. septembra sa uskuton Nrodn pochod za ivot v Koiciach. Zo iliny pjde v nedeu pecilny vlak, cena obojsmernho lstka : dospel 10 Euro, 5 Euro diea do 15 rokov. Prihlsi sa mono v sakristii kaplnky.

Aj v tomto kolskom roku bude prebieha prprava dospelch na prijatie sviatost birmovania a eucharistie, kto m zujem me sa prihlsi v priebehu septembra v kaplnke.

Spoveda starch a nevldnych budem v stredu.

V sobotu bude krstn nuka o 18:15 v kaplnke.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

Dnes sa uskuton p muov vo Viovom, bliie informcie s na vveske.

Pozvame Vs na Organov vepery u sv.Barbory v stredu 4.septembra o 18hod. do kostola sv.Barbory.
Na organoch Peregrina Wernera hr Daniel Gabo, posluch VMU v Bratislave.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.