Novinky - oznamy

Nedeľa Ducha Svätého - Turíce (8.6.2014)

Nedea Ducha Svtho - Turce (8. jn 2014)

Liturgick kalendr

Pondelok - Svtodun pondelok
Streda - sv. Barnaba, apotola, sviatok
tvrtok - Nho Pna Jeia Krista najvyieho a venho kaza, sviatok
Piatok - sv. Antona Paudnskeho, kaza a uitea Cirkvi, spomienka
Nedea - Nedea Najsvtejej Trojice, slvnos

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Michelov, Kerov, Konukov
Od budcej nedele - rod. Svrkov, Zatkalkov

Rzne

Dnes Vs pozvame na adorciu, zaiatok od 18:00, o 19:45 bude zveren eucharistick poehnanie.

Vo tvrtok sa uskuton rekolekcia kazov ilinskho dekantu v naej farnosti. Rekolekcia zane sv. omou o 9:30.

V stredu bude sv. oma o 7:00, vo tvrtok bude sv. oma len o 9:30 z dvodu kazskej rekolekcie, v ostatn dni ostvaj sv. ome nezmenen.

V doch 9. a 10. jna pozvame deti na zpis, ktor pjdu na budci kolsk rok na 1. sv. prijmanie do kaplnky Boieho milosrdenstva na Hjiku v ase od 17:00 do 18:00. as jednho z rodiov je nutn.

Na budcu nedeu pozvame deti na rozprvku po sv. omi o 11:00 o ervenej iapoke.

Manelov, alebo snbencov pozvame na prednku do dieczneho centra 9. Jna o 17:30 o manelskej sexualite. Prednajcim bude Richard Vaeka.

Zbierka na katolcke masmdia bola 175 Euro 30 centov.

Do 16. jna mete svoje deti prihlsi v sakristii na letn farsk tbor, ktor bude od 10.do15.augusta 2014 v Liptovskom Jne.

V najnovom sle dieczneho asopisu njdete vyhodnotenie manelskej sae i anketu so znmymi televznymi osobnosami a portovcami. Okrem toho s tam aj reporte z podujat v diecze, osobn svedectv a stle rubriky pre vetky vekov kategrie.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.