Novinky - oznamy

12. nedeľa v období cez rok (22.6.2014)

12. nedea v obdob cez rok (22. jn 2014)

Liturgick kalendr

Utorok - Narodenie sv. Jna Krstitea, slvnos
Piatok - Najsvtejieho srdca Jeiovho, slvnos
Sobota - Nepokvrnen srdca Panny Mrie, spomienka
Nedea - budca nedea bude slvnos sv. Petra a Pavla

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. ilhrov, okov
Od budcej nedele - rod. Tumov, kvarekov

Rzne

Dnes Vs pozvame na modlitbu posv. ruenca o 19:00.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:30, streda o 7:00, sobota o 19:00, v nedeu u bude bva sv. oma o 8:00, 10:00.

Na budcu nedeu pozvame iakov, tudentov, uiteov na poakovanie Pnu Bohu za uplynul kolsk rok pri sv. omi o 10:00.

27. jna bude stretnutie rodiov det, ktor pjdu na farsk tbor po sv. omi v kaplnke.

Na budci vkend bude p rodn vo Viovom, program pte je na vveske.

Zbierka na vstavbu kostola bola 535 Euro.

Na budcu nedeu bude Zbierka na dobroinn diela sv. Otca.

akujem, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti. akujem vetkm, ktor pomohli pri prprave chaty pre minitrantov.