Novinky - oznamy

22. nedeľa v období cez rok (31.8.2014)

22. nedea v obdob cez rok (31. august 2014)

Liturgick kalendr

Streda - sv. Gregora Vekho, ppea, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci september
Nedea - budca nedea bude 23. nedea v obdob cez rok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. ebokov, ilinrov
Od budcej nedele - rod. Jurov, Garelov

Rzne

Dnes Vs pozvame na modlitbu posv. ruenca o 19:00.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova vo tvrtok, piatok od 16:30. Pozvame iakov, tudentov, uiteov na zaiatku kolskho roku.

Modlitba k Duchu Svtmu na zaiatku kolskho roku bude na budcu nedeu pri sv. omi o 10:00.

Sv.ome bud nasledovne v tomto tdni pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v stredu o 7:00, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00.

Vo tvrtok po sv. omi Vs pozvame na adorciu za kazsk a rehon povolania.

V novom kolskom roku otvrame kurz prpravy pre dospelch k sviatostiam eucharistia a birmovanie, prihlsi sa mono do 13. 9. v sakristii kaplnky.

Birmovancov pozvame na sv. omu 5. septembra o 18:30, po nej bude spolon stretnutie v kaplnke.

12. septembra Vs pozvame na posledn sv. omu v naej kaplnke o 18:30.

Slvnostn posvtenie chrmu Boieho milosrdenstva, spojen s poehnanm farskej budovy bude 13. septembra o 10:00. Po sv.omi, ktor bude celebrova ilinsk biskup Mons.Tom Galis, Vs pozvame na mal agap pred kostolom. Slvnosti bude predchdza duchovn obnova, ktorej program je na vveske, alebo na farskej webovej strnke.

7. septembra bude p muov vo Viovom, bliie informcie s na vveske.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti. akujem vetkm brigdnikom za upratovenie novostavby kostola.