Novinky - oznamy

29. nedeľa v období cez rok (19.10.2014)

29. nedea v obdob cez rok (19. oktber 2014)

Liturgick kalendr

Nedea - budca nedea bude 30. nedea v obdob cez rok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. elkov, Lutianov, Pupiov
Od budcej nedele - rod. Kontiakov, Rakov, Kondelov

Rzne

Dnes pri veernej sv. omi posvtme organ v naom farskom kostole, po sv. omi bude kolaudan koncert. Sv. omu bude celebrova pater Leopold.

Dnes Vs pozvame na modlitbu posv. ruenca o 17:15.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:30, v stredu o 7:00, sobota o 19:00, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo tvrtok Vs pozvame na eucharistick adorciu po sv. omi.

Pozvame deti a mamiky na stretko v utorok o 9:30, stretnutie zane v pastoranom centre.

V utorok pozvame deti, ktor id na 1. sv. prijmanie na sv. omu spojen s katechzou pre prvoprijmajce deti. Ncvik piesn bude o 18:00, o 18:30 bude sv. oma.

24.10. o 19:15 Vs pozvame na tanen veer v KA Klube, poas veera sa bude kona vuka spoleenskho tanca spojen s vonm tancovanm, prihlsi sa mono v sakristii kostola.

Mil deti! Ak mte as a chu sa hra a zabva, pre v sobotu 25. oktbra o tretej popoludn do pastoranho centra (pod kostol).
Chystme pre Vs SOBOTU PRE DETI! ak na Vs bohat program pln tvorivosti a napnavch loh. Teme sa na Vs! Vai animtori :)

Na budcu nedeu veern sv. ruenec bude obetovan za zabrnenie reniu eboly.

Zbierka pre potreby kostola bola 525 Euro.

Na budcu nedeu bude zbierka na misie.

V pondelok 20.10. bude dieczne stretnutie modlitieb matiek o 15:00 v katedrle Najsvtejej Trojice.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.