Novinky - oznamy

Spomienka na Všetkých verných zosnulých (2.11.2014)

Spomienka na Vetkch vernch zosnulch (2. november 2014)

Liturgick kalendr

Utorok -sv. Karola Boromejskho, biskupa, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci november
Nedea - Vroie posviacky Laternskej baziliky, sviatok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Marcov, Bielekov, Zikeov
Odbudcej nedele - rod. Rabatinov, Pikrylov, Beleov

Rzne

Dnes Vs pozvame na modlitbu posv. ruenca o 16:30, o 17:30 bude vyloen sviatos oltrna k poklone, 18:15 ruenec k Boiemu milosrdenstvu, po om bude zveren eucharistick poehnanie.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova vo tvrtok od 17:00 a v piatok od 17:00.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 18:30, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok pozvame deti, ktor id na 1.sv.prijmanie na sv.omu spojen s katechzou pre prvoprijmajce deti. Ncvik piesn bude o 17:30, o 18:00 bude sv. oma.

Vo tvrtok Vs pozvame na eucharistick adorciu po sv.omi.

V piatok pozvam birmovancov na sv.omu o 18:00.

V sobotu bude krstn nauka o 18:00.

Dnes si moete zakpi svieku, ktorou podporte hnutie za ochranu udskho ivota od poatia.

Zbierka na misie bola 395 Euro.

Da 22.11 Vs pozvame na Katarnsku zbavu do Ka- klubu. Je to monos stretn sa, porozprva, zabavi sa. Cena je 10 Euro dospel, 6 Euro tudenti. Vstupenky je mon zakpi v sakristii kostola od 3.11.

Organizujeme vlet do Salzburgu a blzkho okolia 29.11. a 30.11. Bliie info v sakristii kostola, alebo na vveske. Prihlsi sa mono do 10.11. v sakristii kostola.

Na budcu nedeu bude zbierka na kostol.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti