Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa cez rok (8.3.2015)

3. pstna nedea cez rok "B" (8. marec 2015)

Liturgick kalendr

Nedea - budca nedea bude 4. pstna nedea

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Garelov, Mrzov, Trizuljakov
Odbudcej nedele - rod. Hradsk, Jurov, ilinrov

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 17:00

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok bude sv. oma o 18:00 spojen s katechzou pre prvoprijmajce deti. Ncvik piesn bude o 17:30 v kostole.

V piatok po sv. omi Vs pozvame na adorciu, ktor bude z inicitvy ppea Frantika po celom svete, motto adorcie s slov z listu sv. apotola Jakuba Posilnite si srdcia.

Pobonos krovej cesty bude v piatok o 17:30, a v nedeu o 18:00. Modlitba posv. ruenca zane v piatok o 16:45 a v nedeu o 17:00.

Na budcu nedeu pozvame rodiov provoprijmajcich det na stretnutie o 19:30 v kostole. as je nevyhnutn.

Prihlsen birmovanci na duchovn obnovu do Kuneradu maj zraz v sobotu 14.3. o 6:40 pred Jednotou na autobusovej stanici.

Na budcu nedeu pozvame deti o 11:00 do KA-Klubu na rozprvku o Dlhom, irokom a bystrozrakom.

Vylo marcov vydanie asopisu Naa ilinsk diecza, ktor prina rozhovor s dvoma Anglianmi o pastoranch prioritch v Britnii, venuje sa prpravm na 200. vroie narodenia sv. Jna Bosca. Zaspomname si na vnimonho kaza a nrodovca tefana Zvodnka. V obbenej rubrike Dvaja z jednho pru je rozhovor s manelmi, ktor pripravuj rubriku Manelsk estekka. Reisr a umeleck vedci Jozef Abafi hovor o svojej prci a viere..., asopis je vzadu na stolku, cena je 50 centov.

Srdene vs pozvame na ekumenick Svetov De Modlitieb 2015, ktor sa bude kona (dnes) v nedeu 8.3.2015 o 18:00 hod. v evanjelickom kostole v iline. Tento rok pripravili SDM eny z Bahm na tmu Jeiovch slov po tom, o umyl apotolom nohy: Uvedomujete si, o som vm urobil? (Jn 13,1-17).

Zbierka na charitu bola 525 Euro.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.