Novinky - oznamy

25. nedeľa v Cezročnom období, 20.09.2015

Liturgick kalendr:

PO21.09. 18:00Sviatok svtho Mata, apotola a evanjelistu
UT22.09. 18:00Utorok 25. tda vCezronom obdob
ST23.09. 07:00pomienka svtho Pia zPietreliny, kaza
T24.09. 18:00tvrtok 25. tda vCezronom obdob
PI25.09. 18:00Piatok 25. tda vCezronom obdob
SO26.09. 18:30Sobota 25. tda vCezronom obdob
NE27.09. 08:00, 10:00, 18:3026. nedea vcezronom obdob

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: rod. Tumov, kvarekov, Bakov
Od budcej nedele: rod. Zatkalkov, ilhrov, okov

Pozvania ainformcie:

V piatok si pripomenieme 16. vroie biskupskej vysviacky nho dieczneho biskupa Mons. Toma Galisa. Pamtajme na neho vo svojich modlitbch.

Modlitba posv. ruenca bude dnes o17:15 h.

Pozvame vetkch muov na prednku Richarda Vaeku "Chcem by chlap", ktor sa uskuton v pondelok, 21. septembra o17.30 hod. v Diecznom centre v iline. K dispozcii bude aj najnovia publikcia autora na dan tmu.

Zbierka na kostol bola 561. Za vae milodary Pn Boh zapla.

Prosme rodiny, ktor s ochotn zapoji sa do upratovania kostola, aby sa prihlsili v sakristii.

Pozvame vetky mamy, star mamy aduchovn mamy na modlitbov trojdnie vdoch 25.-27.9. 2015 do kostola Boieho milosrdenstva na Hjiku. VPiatok o16:30 h sobota anedea o17:00.