Novinky - oznamy

11. nedeľa cez rok, 12.6.2016

Liturgick kalendr:

PO 13.6. 18:00 spom. na sv. Antona Padunskeho, uitea a kaza
UT 14.6. 18:00 Utorok 11. tda vCezronom obdob
ST 15.6. 07:00 Streda 11. tda vCezronom obdob
T 16.6. 18:00 tvrtok 11. tda vCezronom obdob
PI 17.6. 18:00 Piatok 11. tda vCezronom obdob
SO 18.6. 18:30 Sobota 11. tda vCezronom obdob
NE 19.6. 08:00
10:00
18:30
DVANSTA NEDEA VCEZRONOM OBDOB

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: Skupina . 4: Michalkov, Melov, Kubnkov
Od budcej nedele: Skupina . 5: Tumov, kvarekov, Bakov, Horkov

Pozvania ainformcie:

Dnes o15:00 Vs pozvame na korunku Boieho milosrdenstva a modlitbuposv. ruenca.

Dnes je zbierka na kostol. Za vae milodary vyslovujem vopred primn PBZ.

Vzadu na stolku njdete nov vydanie asopisu Naa ilinsk diecza.

Vetkch mladch od 12 rokov pozvame na chatu pre mladch, ktor sa uskuton od 31.8.16 do 2.9.16, bliie informcie uIvany Janurovej.

Zrozhodnutia dieczneho biskupa Mons. Toma Galisa sprvnou innosou od 01.07.2016 sa stva sprvcom farnosti Mons. Vladimr Kuti akaplnom Marek Zawojski.

Prihlky na farsk prmestsk tbor si mete vyzdvihn po sv. omiach vsakristii kostola. Viac informcii tbore njdete na vveske.

Oddelenie cirkevnej hudbyKonzervatria v iline Vs pozva na spolon pripomenutie si 20.vroia svojho vzniku.V stredu 15.jna v kostole sv. Barborybudeslvnostn sv. oma o 15h30, potomo 16h30 organov a zborov koncert. inkuj pedaggovia a tudenti koly, spieva miean zbor konzervatria.