Novinky - oznamy

3. nedeľa cez rok, 21.1.2018

Liturgick kalendr:

Nedea, 21. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

Pondelok, 22. 1.

18:00

 

Utorok 23. 1.

18:00

 

Streda, 24. 1.

7:00!

Sv. Frantika Saleskho

tvrtok, 25. 1.

18:00 + adorcia

Obrtenie sv. Pavla, apotola

Piatok, 26. 1.

18:00

Sv. Timoteja a Tta, biskupov

Sobota 27. 1.

18:30

 

Nedea, 28. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 9: r. Bugov, Chud, Kopov, Huljakov a od budcej nedele skupinu . 10: Grenrov, Kucharovicov, imalov, Marcov ml.

Dnes po sv. omi o 10:00 vs pozvame na agap stretnutie farskho spoloenstva.

O 17:00 bude vo fare stretnutie animtorov birmovancov.

Ncvik spevokolu dospelch bva kad nedeu o 19:30 v pastoranom centre. Pozvame vs, zapojte sa do tejto sluby. 

Sv. oma pre mlde bude v piatok o 18:00. Tma: Ako ns Boh vedie?

V piatok o 18:40 v kostole pokrauje prprava birmovancov na birmovku.

Birmovka bude v sobotu 19. mja o 10:00. Prv svt prijmanie budev nedeu 3. jna o 10:00.

V sobotu privtame modlitby za uzdravenie a oslobodenie o 14:00. Upratovanie pastoranho centra v sobotu o 8:00. Prosm, pomte.

Na budcu nedeu bude pri sv. omi o 10:00 predstavenie det, ktor sa pripravuj na PSP. Zrove bohoslubu skrli spevokol Omnia zo iliny.

Pripravujeme duchovn obnovu o modlitbe. V nedeu 4. februra od 16:00 hosom bude nm u znma Kateina Lachmanov z Prahy, teologika a psychologika, t.. zodpovedn za Charizmatick obnovu v R