Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok, 30.8.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 30. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 31. 8. 18:00  
Utorok, 1. 9. 18:00  
Streda, 2. 9. 7:00  
tvrtok, 3. 9. 18:00 Sv. Gregora Vekho, ppea + adorcia
Piatok, 4. 9. 18:00 Prv piatok v mesiaci
Sobota, 5. 9. 15:00 sob
18:30
Sv. Matky Terezy z Kalkaty
Nedea, 6. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

akujeme za upratovanie kostola a fary a prosme od dnenej nedele skupinu . 16: r. Hradsk a Gazdkov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo tvrtok o 18:00 bude sv. oma obetovan za uiteov a vychovvateov.

Vo tvrtok po sv. omi bude adorcia s modlitbou prhovoru.

V piatok bude prv piatok v mesiaci. Zanime kolsk rok dobrou sv. poveou a prijatm Jeia v Eucharistii. Spovedme min. 30 min. pred kadou omou vo tvrtok do 20:30, v piatok od 16:00 do 19:00.

Sviatos manelstva v sobotu 5. 9. 2020 o 15:00 vo farskom kostole chc prija Tibor Krtil z Dolnho Hriova a Katarna Matov z Hjika.

Na budcu nedeu po sv. omi o 10:00 vs pozvame na agap stretnutie farskho spoloenstva.

Stretnutia v pastoranom centre:
trium dobrho Pastiera: budci pondelok (7.9.) a v stredu (9.9.) o 16:30.
Modlitby matiek: jedna skupina v stredu od 19:30 v kostole, in skupina vo tvrtok od 20:45 v kostole, modlitby otcov: vo tvrtok od 20:30 v kostole.
Stretnutie iakov pri hre bva v pondelok a v piatok po veernej sv. omi.

Na budcu nedeu budeme pri vetkch omiach prosi o poehnanie do novho kolskho roku. Sme pozvan odovzdva vieru povzbudenm, prkladom i modlitbou. Vyprosujme Ducha Svtho hne na zaiatku tohoto kolskho roku, aby mlad udia dali odpove na Boie volanie. V tom bude prejav naej milosrdnej lsky.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvorite sveta, vemohci a milosrdn, ktor si z lsky k nm poslal svojho Syna na svet ako lekra du a tiel, pohliadni na svoje deti, ktor sa v tejto akej chvli vykoajenia a dezorientcie v mnohch oblastiach Eurpy a sveta obracaj na teba a hadaj posilu, zchranu a avu, oslobo ns od choroby a strachu, uzdrav naich chorch, pote ich prbuznch, daj mdros naim spoloenskm predstaviteom, posiluj a odme naich lekrov, sestry a dobrovonkov, daj ven ivot zomrelm.
Neopaj ns vo chvli skky, ale vyslobo ns od kadho zla.
O to prosme Teba, ktor so Synom a Duchom Svtm ije a krauje na veky vekov.
Amen.
Svt Mria, Uzdravenie nemocnch a Matka ndeje, oroduj za ns!