Novinky - oznamy

27. nedeľa cez rok, 4.10.2020

Liturgick kalendr:

Nedea, 4.10. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30 15:00 Korunka + ruenec
Pondelok, 5.10. 18:00 + 18:05 Sv. Faustny Kowalskej
Utorok, 6.10. 18:00 + 18:05 Sv. Bruna
Streda, 7.10. 7:00 Ruencovej Panny Mrie
tvrtok, 8.10. 18:00 + 18:05  
Piatok, 9.10. 18:00 + 18:05  
Sobota, 10.10. 18:30 + 18:05 neden
Nedea, 11.10. 8:00 + 8:05, 10:00 + 10:05, 11:30 + 11:35, 18:30 + 18:35 Kto chce prei sv. omu v kostole, nech prde v asovom predstihu.

akujeme za upratovanie kostola a pastoranho centra. Od dnenej nedele prosme rodiny: imrikov, Veselovsk, Kostkov. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo tvrtok po sv. omi bude adorcia s modlitbou prhovoru + spovedanie do 20:30.

Deti, zoberte si obrzok znazorujci tmu dnenho evanjelia.

V oktbri vs pozvame na rodinn, i skromn mmodlitbu pred ikonou ticha. Na ikone si Panna Mria kladie ukazovk na sta a vyzva predovetkm k tomu, aby sme inch neohovarli a kadmu prejavovali citlivos a lsku. V oktbri ns chce Mria vies k dvanstim nostiam ticha.

Diakonsk vysviacka. Vo tvrtok 1. 10. v kostole sv. Ignca v Rme bol n farnk Jakub Melo vysvten za diakona. Diakonsk slubu bude vykonva vo farnosti Solinky. Sprevdzajme ho svojimi modlitbami.

Vo vetkch kostoloch na Slovensku je zbierka tzv. Halier sv. Petra, na dobroinn diela ppea. Za vae milodary primn Pn Boh odpla.

Svt spove: denne 60 min. pred kadou sv. omou.

Stretnutie rodiov, det a kazov v rmci prpravy na prv svt prijmanie nebude.

Oznam pre lenov spolku sv. Vojtecha: Podielov knihy a kalendre sa bud odovzdva v nedeu 11. 10. a 18. 10. po svtch omiachi o 8:00 a o 10:00 v kostole u pani Michlkovej. lensk poplatok za na-sledujci rok je 8 .
Radi privtame aj novch lenov. Prihlasujte sa u pani Michlkovej alebo na strnke www.ssv.sk.

Od 1. 10. me by v kostole na sv. omi maximlne 50 ud. Sv. ome bud slen v obvyklch asoch. Ak sa v kostole napln poet 50 ud, kostol sa uzavrie a ostan bud pozvan do "starej kaplnky", kde zane sv. oma o 5 mint neskr. V nedeu pridvame dve sv. ome: 11:30 kostol a 11:35 kaplnka.

Podmienky: zdravotn stav bez respiranch chrob, pri vstupe do kostola si dezinfikova ruky,
tzv. achovnicov sedenie (pred sebou a veda seba odstup jeden meter - neplat pre lenov rodiny), prekryt sta a nos rkom, prijmanie poas sv. ome na ruku.

Sv. ome prename i cez youtube kanl: youtube.com/KostolHajik