Pastorácia

Untitled Document

Anjeli

Kto s anjeli?

Anjeli s duchovn stvorenia, ktor neprestajne oslavuj Boha a slia jeho spasitenm plnom. Boli stvoren Bohom. Viera v anjelsk bytosti je zahrnut u v starozkonnej teolgii: urit duchovn bytosti dostali svoje meno; rozumn bytosti nebeskho krovstva slia Bohu ako vykonvatelia jeho vle.

Slovensk slovo anjel pochdza z grckeho angelos, o znamen posol. V Starom zkone a na dve vnimky je pre oznaenie anjela pouit hebrejsk slovo malak, o tie znamen posol. Meno proroka Malachia pochdza tie z tohoto slova. On bol tie posol, doniesol zves o prchode Jeia Krista, ie prorokoval o om (pozri Mal 3,1).

Aj ke sa slovom anjel v Biblii oznauj prevane duchovn bytosti, obas sa pouva v svislosti s umi. Prorok Malachi povedal, e pery kaza maj zachovva poznanie a z jeho st sa vyhadva zkon, lebo je poslom Pna zstupov. (Mal 2,7) Pre slovo posol je pouit vraz malak, teda ten, ktor sa pouva aj pre anjelov. Takisto v Knihe zjavenia apotola Jna s predstavitelia (star) siedmich cirkv nazvan anjelmi (Zjv 1,20; 2,1 at.).

Duchovn bytosti anjeli s teda Bo poslovia, ktor pracuj pre neho a pre dobro ud. S nimi sa spja aj vykonvanie nadprirodzench vec, ktor nie s vysvetliten udskm rozumom.

Ako vieme, e anjeli jestvuj?

Psmo svt nm neposkytuje iadnu presn zmienku o tom, kedy boli stvoren anjeli, predpoklad sa vak, e vznikli skr ako udia. Pn Jei hovor asto o anjeloch; v Novom zkone sa spomna sedem chrov: trny, panstv, sily, mocnosti, archanjeli, knieatstva a anjeli. Star zkon sa konkrtne zmieuje o dvoch chroch: cherubni a serafni. Boh dal anjelom vek mdros, slobodu a moc. Z poetnch nznakov v Novom zkone vieme, e s im zveren dleit lohy.

Nov aj Star zkon hovoria tie o padnutch anjeloch. Pokanie Adama a Evy predpoklad, e zl duchovia (dmoni) existovali u predtm a boli zvrhnut do pekla, odkia nemaj ndej dosta sa pre.

Anjeli s isto duchovn osoby, ktor nemaj tel (Mt 11,30). Stoja pred tvrou Boha, preto s blaen (Mt 18,10). Tieto duchovn bytosti tvoria nebesk sd, nazvaj sa anjelmi (z grtiny angelos = posol), pretoe poda Biblie vykonvaj Boie rozkazy. Niekedy si za elom vykona Bo rozkaz prevezm udsk podobu. Ich posolstv s poda Biblie vemi dleit, napr. Zvestovanie Pna (Lk 1,26; 2,9-14). Anjeli tak ako aj my sme predmetmi Boej milosti a lsky. Pretoe vak nemaj telo ako my, ich odpove na Boiu lsku si neiadala as a potrebu rs a dozrieva. Akonhle boli stvoren a prijali milos Boiu, mali prleitos reagova na Boiu lsku, a tak vstpi do blaenosti. Nevieme, z oho pozostvala t skka. T, o obstli, dostali svetlo slvy a v nebi ustavine hadia na tvr Otca (Mt 18,10). Primrna loha dobrch anjelov je oslava a sluba Bohu. Ich druhorad loha spova v ochrane a starosti o spsu ud.

Preo Boh stvoril anjelov?

Stvorite sm je tak siln a slvny, e sa udia k nemu nemu pribli. On jedin m nesmrtenos a prebva v neprstupnom svetle; jeho nik z ud nevidel, ani vidie neme (1 Tim 1,6,16). Anjeli nemaj udsk nedostatky, a preto mu jedna v zastpen Boha a sprostredkva jeho vu uom. Oni tvoria most medzi svtosou a dokonalosou Boha v nebi a nedostatkami smrtench ud na zemi. Anjeli boli stvoren ako nesmrten (t.zn. nikdy nezomr). Ich nesmrtenos potvrdil sm Jei, ke povedal:

Ale t, o s uznan za hodnch tamtoho veku a zmtvychvstania, u sa neenia, ani nevydvaj. U ani umrie nemu, lebo s ako anjeli a s Bomi synmi, pretoe s synmi vzkriesenia. (Lk 20,35-36)

Jei hovor, e tak ako anjeli (deti alebo Bo synovia) ij naveky, tak bud i aj t, ktor vstpia do Boieho krovstva.

Anjeli, ktorch men poznme

Je len mlo anjelov, ktorch men poznme. Najv z anjelov je poda tradcie archanjel Michal, vek kniea, o stoj nad synmi tvojho nroda (Dan 12,1), ktor je vodcom nebeskho vojska, bojoval proti drakovi, teda proti padlm anjelom, a zvrhol ich na zem (Zjv 12, 7). Michal je obhajcom Boieho udu pred Bohom (Dan 10, 13.21). Zobrazuje sa asto ako bojovnk, v ruke m kopiju, vhy a pod nohami draka.

Medzi anjelmi je vemi vznamn ten, ktor nesie meno Gabriel. Dvakrt bol poslan k prorokovi Danielovi. Pri druhej prleitosti sa Daniel prve modlil, ke rchle priletel mu, Gabriel, ktorho som videl predtm vo viden...zhovral sa so mnou... a pokraoval v predpovedan udalost (Dan 9,21-27). Jn Krstite a takisto aj sm Jei Kristus boli bezprostredne ohlsen prve cez anjela Gabriela. Gabriel sa zjavil najprv otcovi Jna Krstitea Zachariovi, ktormu povedal okrem inho aj svoju lohu: Ja som Gabriel. Stojm pred Bohom a som poslan hovori s tebou (Lk 1,19). Z toho vidme, e anjeli mu st v slvnej prtomnosti Boha, zatia o udia nemu. Anjeli s poslan plni Boie priania. Poslanm Gabriela bolo ohlsi zzran narodenie Jna Krstitea.

O es mesiacov neskr sa Gabriel zjavil Mrii, ktor pochdzala z krovskho rodu Dvida. Hovor jej: ...nala si milos u Boha. Pone a porod syna a d mu meno Jei. On bude vek a bude sa vola synom Najvyieho. Pn Boh mu d trn jeho otca Dvida, naveky bude kraova nad Jakubovm rodom a jeho krovstvu nebude konca. (Lk 1,26-33) Toto bola mimoriadna a do uritej miery aj neprjemn udalos, lebo Mria nebola vydat. Bohu vak ni nie je nemon. Mriin snbenec a neskor manel Jozef tie dostal viackrt pokyny od anjela vo sne.

Ke sa Jei narodil v Betleheme, anjeli to ohlsili pastierom: zastal pri nich Pnov anjel a oiarila ich Pnova slva. Zmocnil sa ich vek strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa. Zvestujem vm vek rados, ktor bude patri vetkm uom: Dnes sa vm v Dvidovom meste narodil Spasite Kristus Pn. A toto vm bude znamenm: Njdete dieatko zavinut do plienok a uloen v jasliach. A hne sa k anjelovi pripojilo mnostvo nebeskch zstupov, zvelebovali Boha a hovorili: Slva Bohu na vsostiach a na zemi pokoj uom dobrej vle. (Lk 2,9-14)

Trojicu najvch anjelov dotvra archanjel Rafael. Najviac sa spomna v Knihe Tobi ako jeden zo siedmich anjelov, o s vdy pripraven predstpi pred Pnovu velebu. (Tob 12,15). Sprevdza mladho Tobia na cestch a uzdravuje jeho otca navracia mu straten zrak. Je ochrancom cestujcich.

Sviatok troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slvime 29.septembra.

Anjeli strcovia

Nestihne a nijak neastie a k tvojmu stanu sa nepribli pohroma, lebo svojim anjelom d prkaz o tebe, aby a strili na vetkch tvojich cestch. (alm 91,1012)

Anjel strca je nebesk duch, pridelen Bohom, ktor m dozera na kadho z ns poas nho ivota. loha anjela strneho je vies ns k dobrm mylienkam, prcam a slovm a chrni ns od zlho. Anjeli strni sa za ns modlia a prednaj nae modlitby Bohu. Pomhaj nm predovetkm v hodine smrti. Vznamnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich innosti je Kniha Tobi.

Anjel strny neme vplva priamo na n rozum ani na nau vu, nie je vemohci. Psob nepriamo, vonkajmi znameniami alebo v naej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a nsledne mylienky. Od sedemnsteho storoia cirkev slvila samostatn sviatok anjelov strcov v celej Cirkvi v oktbri. Od revzie cirkevnho kalendra sa tento sviatok slvi 2. oktbra.

Pn Jei hovor v evanjeliu: ich anjeli v nebi ustavine hadia na tvr mjho Otca, ktor je na nebesiach. Existencia anjelov strcov je dogma kresanskej viery; tieto bytosti s vdy prtomn pri ns, aby nm pomohli. Nech sa ctime akokovek sami, vdy je pri ns anjel strny. Bdie nad nami a pomha nm prekona vetky akosti a diablove nstrahy.

Anjeli jednotlivch cirkv (Kniha Zjavenia apotola Jna)

V Zjaven sv. apotola Jna (Apokalypsa) Boh prikazuje Jnovi, aby napsal kadej zo siedmich cirkv list, priom ich m adresova ich anjelom, teda anjelom cirkv efezskej, smyrnianskej, pergamskej, tyatirskej, sardskej, filadelfskej a laodicejskej. (Zjv 2,1-3,22)

loveka stvoril o nieo menieho od anjelov

Urobme loveka na n obraz a poda naej podoby!... A stvoril Boh loveka na svoj obraz, na Bo obraz ho stvoril, mua a enu ich stvoril. (Gn 1,26-27)

Tto veta neznamen, e prv z udskho rodu mali tak ist fyzick prirodzenos ako anjeli. Anjeli nemali nikdy zomrie. Adam a Eva neboli stvoren ako nesmrten, len ich dua mala i vene. Prehreili sa, a tak cel udsk rasa hre s nimi a mus zomrie.

alm 8 oslavuje Boie stvorenia. Pe sa tu, e udsk prirodzenos je niia ako anjelsk:

...oe je lovek, e na pamt, a syn loveka, e sa ho ujma? Stvoril si ho len o nieo menieho od anjelov, slvou a cou si ho ovenil... ( 8,5-6)

Nov zkon tie potvrdzuje tto pas. Hovor, e udia zahajc aj Jeia Krista boli stvoren len o nieo men od anjelov kvli utrpeniu smrti (Hebr 2,9). Anjeli neumieraj, ale udia no. Dokonca aj Jei, syn Boha, bol smrten mu. Po smrti a vzkriesen vak dostal slvu a es, ktor mu patrila, ako sm povedal: Dan mi je vetka moc na nebi i na zemi. (Mt 28,18).

Padl duchovia (dmoni)

S to anjeli, ktor neobstli v skke a previnili sa (mienka teolgov je, e to bola pcha). Tto anjeli odmietli nadprirodzen blaenos z dvodu, e si k nej staia sami, e ju dosiahnu vlastnmi silami, bez Boej pomoci. Boh ich nezniil, iba limitoval v ich detruknej innosti. Ich postavenie je trval. Nemu zmeni svoj stav, tak ako dobr anjeli a svt v nebi neodvrtia svoj zrak od Boha, ani dmoni nemaj a ani nedostan in monos vrti sa.

Dmoni s padl duchovia pod vedenm satana. Satan je nazvan knieaom alebo vodcom vetkch zlch duchov (Mt 9,34; 12,24, Mk 3,22; Lk 11,15). Dmoni sa tie volaj sluobnkmi alebo vyslancami satana (Lk 4,35; 9,1.42; Jn 10,21). Satan je vemi bystr a inteligentn. Je ovea rozumnej ako udia. M premyslen taktiku. Jeho najvm vazstvom je presvedi ud o svojej neexistencii alebo nekodnosti (napr. rozprvky). M vborn organizciu, spomenut v Ef 6,10-12. Na rozum a vu loveka nem vplyv priamo, to me iba Boh. Vplva na ns nepriamo cez pam, obrazotvornos a zmyslov iadostivos.

Posadnutos diablom je innos zlho ducha a deje sa proti vli loveka. Nie je hriechom, je psychickm zlom a nemus by ani trestom za hriech.