Pastorácia

Základné otázky a okruhy tém k sviatosti birmovania

Otázky a okruhy tém (PDF, 142 kB) - verzia na stiahnuitie [868] [03.12.2023 - 11:25]

Otázky

1. Čo je to náboženstvo?
Je to životný vzťah človeka k Bohu. (vysvetli)

2. Akého si vierovyznania?
Som kresťan - katolík, lebo som pokrstený v katolíckej Cirkvi a vyznávam rímskokatolícku vieru. (vysvetli)

3. Čo je viera v Boha?
Viera je prijatie toho, čo nám Boh zjavuje, hoci to celkom nemusíme chápať, pretože Božie pravdy často presahujú ľudský rozum. Viera je Boží dar.

4. Odkiaľ vieme, v čo máme veriť?
Zo Svätého písma (Biblie) a z ústneho podania (Tradície). Tradícia je učenie Pána Ježiša, ktoré nebolo napísané v knihách, ale sa prenášalo ústne a Cirkev ho prijala ako prameň viery.

5. Čo je Sväté písmo a ako sa rozdeľuje?
Je to zbierka posvätných kníh Starého a Nového zákona, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Starý zákon má 45 kníh a Nový zákon má 27 kníh, spolu ich je 72.

6. Kto je autorom Svätého písma?
Prvotným autorom je sám Boh, druhotnými autormi sú svätopisci.

7. Ako sa rozdeľujú knihy Svätého písma?
SZ - prorocké, historické a poučné
NZ - evanjeliá, skutky apoštolov, listy apoštolov, Zjavenie sv. Jána (Apokalypsa).

8. O čom hovorí Starý zákon?
O stvorení sveta, dejinách vyvoleného židovského národa a pripravuje na príchod Ježiša Krista.

9. Kto je Boh?
Je Stvoriteľ sveta, jeho Pán a darca života. Boh je jeden v troch osobách - Otec, Syn a Duch Svätý. (Najsvätejšia Trojica).

10. Môžeme Boha vidieť?
Boha nemôžeme vidieť priamo, lebo je čistý Duch. Môžeme ho spoznať zo zjavenia (Sv. písma) aj svojím rozumom zo stvorených vecí. (príroda, človek……)
Najlepšie spoznáme Boha v Ježišovi Kristovi.

11. Ktoré sú najdokonalejšie Božie stvorenia?
Anjeli a ľudia. Anjeli sú duchovia, majú rozum a slobodnú vôľu, telo nemajú.

12. Čo je prvotný hriech? Kto ho spáchal?
Prví ľudia Adam a Eva odmietli poslúchať Boha (pýcha) a tým zhrešili.
Tento hriech sa prenáša na všetkých ľudí, volá sa dedičný hriech.

13. Kto bol Abrahám?
Praotec všetkých veriacich, začínajú ním dejiny spásy.

14. Vymenuj ďalších patriarchov izraelského národa:
Izák, Jakub, (12 kmeňov Izraela), Jozef Egyptský, Mojžiš (vyslobodenie z otroctva, Sinaj - Desatoro)

15. Vymenuj etapy dejín Izraelitov po návrate do zasľúbenej zeme.
Obdobie sudcov - Gedeon, Samson, Samuel Obdobie kráľov - Šaul, Dávid, Šalamún

16. Významní starozákonní proroci - vymenuj:
Eliáš, Elizeus, Jeremiáš, Daniel, Jonáš, Izaiáš

17. Ktoré knihy patria do Nového zákona?
4 Evanjeliá, skutky apoštolov, listy apoštolov, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa).

18. Čo sú evanjeliá?
(Evanjelium = radostná zvesť) Sú to knihy Nového zákona, ktoré hovoria o živote a učení Pána Ježiša. Sú štyri a napísali ich evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

19. Čo sú listy apoštolov?
Sú poučné listy, ktoré napísali apoštoli prvým kresťanským cirkevným spoločenstvám (obciam). Napísali ich: sv. Pavol - 13, sv. Peter - 2, sv. Ján - 3, sv. Jakub - 1, sv. Júda - 1, a List Hebrejom - viacerí autori.

20. Kto je Ježiš Kristus?
Druhá Božská osoba: Boží Syn, pravý Boh a pravý človek, náš Vykupiteľ
a Spasiteľ.

21. Čo vieš o živote Ježiša Krista?
Narodil sa v Betleheme Panne Márii, vyrastal v Nazarete, zomrel v Jeruzaleme. Ako 30-ročný začal verejne účinkovať (3 roky), ohlasoval Božie kráľovstvo a konal zázraky.

22. Prečo bol Ježiš Kristus ukrižovaný?
Farizeji a zákonníci ho nespravodlivo obvinili z rúhania Bohu, nedokázali mu uveriť, že je Boží Syn.

23. Význam ukrižovania Ježiša Krista?
Zaslúžil pre nás Božiu milosť, odpustenie a priateľstvo s Bohom.

24. Kedy bolo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista?
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych na tretí deň, v nedeľu ráno, preto kresťania oslavujú nedeľu ako deň Pána. (Židia slávia sobotu.)

25. Čo vieš o nanebovstúpení a Turíciach zo Svätého písma?
Nanebovstúpenie Pána Ježiša bolo na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní.
O 10 dní potom, na 50-ty deň po zmŕtvychvstaní zoslal Ducha Svätého. (na Turíce)

26. Čo je vykúpenie a spasenie?
Vykúpení boli všetci ľudia, lebo Ježiš zomrel za všetkých. Spasený bude len ten, kto zomrie v stave posväcujúcej milosti. (Ježiš nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás.)

27. Čo vieš o katolíckej Cirkvi?
Založil ju Ježiš Kristus. Je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista a pokrstených (oslávená, trpiaca a putujúca).

28. Hierarchia /usporiadanie/ Cirkvi?
Pápež - hlava celej Cirkvi, biskup - diecéza, kňazi - farnosť, diakon - pomocník biskupa a kňaza.

29. Čo sú sviatosti?
Sú viditeľné znaky, ktorými dostávame neviditeľnú Božiu milosť. Je ich sedem. Ustanovil ich Ježiš Kristus a zveril ich Cirkvi. Delia sa: sviatosti mŕtvych - krst, pokánie a sviatosti živých - ostatné. Iba raz v živote možno prijať krst, birmovanie a kňazstvo. Vtláčajú do duše nezmazateľný znak.

30. Čo vieš o sviatosti krstu?
Krst je prvá sviatosť, bez nej nemožno prijať ďalšie sviatosti. Krstom sa človeku odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom, získava do duše posväcujúcu milosť a stáva sa členom Cirkvi. Pri krste dospelého - odpúšťajú sa mu všetky doterajšie hriechy.
Krst: krstiaci leje krstenému na hlavu vodu a pritom hovorí:
(meno) ja ťa krstím v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Krstiť môže diakon, kňaz, biskup. V nebezpečenstve smrti môže krstiť každý človek (aj nepokrstený), ale musí mať úmysel krstiť tak ako Cirkev. Túto sviatosť ustanovil Ježiš Kristus pred nanebovstúpením, keď povedal apoštolom: „Choďte ..., učte..., krstite...“ /Mt 28,18-20/

31. Čo je Sviatosť Oltárna (Eucharistia, Sv. prijímanie, Telo Kristovo)?
Je opravdivé Telo a Krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Ustanovil ju Kristus pri Poslednej večeri: „Toto je moje Telo a toto je moja Krv... jedzte a pite...“
Túto sviatosť možno prijať, len ak mám dušu v milosti posväcujúcej (nemám ťažký hriech) a dodržím 1 hodinový pôst. Na sv. prijímanie môžeme ísť dvakrát za 1 deň. Druhýkrát len počas celej svätej omše.

32. Čo je sviatosť zmierenia (pokánia, sv. spoveď)?
Je sviatosť, v ktorej nám Boh odpúšťa hriechy spáchané po krste. Túto sviatosť ustanovil Ježiš v deň svojho zmŕtvychvstania, keď apoštolom vo večeradle povedal: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané:“ /Jn 20,22-23/
Táto sviatosť má 5 častí:
SPYTOVANIE SVEDOMIA (svedomie je Boží hlas v našom srdci, ktorý hovorí, čo sme urobili dobre a čo zle), ĽÚTOSŤ, VYZNANIE HRIECHOV, ZADOSŤUČINENIE (pokuta), PREDSAVZATIE (úmysel polepšiť sa).

33. Čo je hriech a aké hriechy poznáme?
Hriech je porušenie Božieho alebo cirkevného prikázania. Hriechy poznáme: ľahké (všedné) - oľutujeme sami, ťažké (smrteľné) - ak vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci poruším prikázanie. Z duše sa stráca posväcujúca milosť, Boh odchádza, duša je „mŕtva“. Smrteľný hriech zabíja Boží život v duši. (potrebná je spoveď!)

34. Ktoré sú hriechy proti Duchu Svätému?
Tento hriech pácha človek, ktorý nedúfa v Božie milosrdenstvo, pochybuje o ňom, alebo sa naň opovážlivo spolieha. (zhreším, Boh mi aj tak odpustí) Taký človek nemôže byť spasený.

35. Čo vieš o očistci?
Očistec je stav, keď duša dočasne odpykáva tresty za hriechy, ktoré už boli odpustené. (Vina bola odpustená, ale trest treba odpykať.)
Príklad: Rozbil si okno, odpúšťam ti, ale kúpiš sklo a nebudeš pozerať televíziu.

36. Čo sú odpustky a aké poznáš?
Odpustky - odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina bola už odpustená. Môže ich získať človek pre seba alebo pre duše zomrelých v očistci.(modlitby a obety za nich). Možno ich získať aj na určených miestach - cintorín, farský kostol a pri nejakých príležitostiach (primície, výročie patróna kostola...).
Podmienky pre ÚPLNÉ (PLNOMOCNÉ) ODPUSTKY- sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca a príp. návšteva nejakého miesta.

37. Čo je večné zatratenie ( peklo)?
Zatratenie (peklo) znamená, že človek je navždy odlúčený od Boha a trpí, lebo navždy stratil Božiu lásku.
Zatratený človek je ten, ktorý zomrie v stave ťažkého (smrteľného) hriechu.

38. Čo je pomazanie chorých, kedy sa udeľuje?
Je sviatosť, ktorou Boh posilňuje vekom a chorobou zoslabnutých ľudí, aby vydržali v skúške, neupadli do zúfalstva a nestrácali nádej.
Vysluhuje ju kňaz katolíkovi, ktorý ma živú vieru.

39. Kňazstvo a jeho stupne? (diakon, kňaz, biskup)
Je sviatosť, v ktorej sú muži vysvätení na kňazskú službu Ježiša Krista.
Kňaz - hlása Božie slovo, vysluhuje sviatosti a slúži svätú omšu.
Túto sviatosť ustanovil Ježiš pri Poslednej večeri: "...toto robte na moju pamiatku.“
Sviatosť kňazstva vysluhuje biskup vkladaním rúk a modlitbou.
Diakon - nemôže spovedať a slúžiť omšu.

40. Sviatosť manželstva.
Je to sviatosť, v ktorej dostávajú muž a žena milosť žiť v nerozlučnom zväzku až do smrti. Majú sa vzájomne milovať, vážiť si jeden druhého, byť si verní pre svoje dobro i dobro svojich detí. Sviatosťou manželstva sa zakladá katolícka rodina, tzv. najmenšia Cirkev.

41. Čo je sviatosť birmovania?
Je to sviatosť, ktorou človek dostáva silu a dary Ducha Svätého a stáva sa dospelým členom Cirkvi. Birmovanie (konfirmácia) znamená posilnenie. Kristus ju ustanovil na Turíce keď zoslal na apoštolov Ducha Svätého v podobe ohnivých jazykov. Birmovať mohli apoštoli vkladaním rúk na hlavy birmovancov a modlitbou. Apoštoli odovzdali túto moc biskupom. V prípade potreby si biskup môže pribrať na pomoc kňaza. V nebezpečenstve smrti môže birmovať každý farár alebo jeho zástupca.

42. Ako udeľuje biskup sviatosť birmovania?
Birmovanec povie svoje birmovné meno, biskup maže jeho čelo krizmou a hovorí: "...prijmi znak daru Ducha Svätého."
Birmovanec: "Amen."
Biskup: "Pokoj s tebou."
Birmovanec: "I s duchom tvojim."

43. Čo je krizma?
Je olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom pri svätej omši na Zelený štvrtok vo svojej katedrále.

44. Kto môže prijať sviatosť birmovania?
Túto sviatosť môže prijať každý katolík, ktorý má potrebné náboženské vedomosti, nemá v duši smrteľný hriech a dosiahol vek 15 rokov. /tento vek stanovuje diecézny biskup/ Kto prijme túto sviatosť v smrteľnom hriechu, dopustí sa svätokrádeže.

45. Kto môže byť birmovným rodičom?
Ten, kto je sám birmovaný, má živú vieru, žije skutočným kresťanským životom, je dobrým príkladom pre birmovanca. Rozvedený alebo civilne sobášený sa vylučuje. Doporučuje sa krstný rodič, ak spĺňa podmienky. Birmovný rodič má birmovancovi pomáhať a modliť sa zaň. Ani otec, ani matka nemôže byť birmovným rodičom, ale súrodenec môže byť. Pri birmovaní má birmovný rodič položenú pravú ruku na pravom ramene birmovanca. Dáva tým záruku, že si bude plniť povinnosti birmovného rodiča. Musí mať viac ako 16 rokov.

46. Prečo si birmovanec dáva birmovné meno?
Meno si vyberá sám a ono má vyjadrovať jeho túžbu nasledovať život svätého, ktorého meno si zvolil. Nevolíme ho podľa birmovného rodiča -
jeho krstného mena. Patrón - svätý, ktorého meno si birmovanec zvolí, mu bude pomáhať v ďalšom živote - ak sa bude v modlitbe k nemu obracať o pomoc.

47. Kto je Duch Svätý?
Tretia Božská osoba, vychádza od Otca i Syna, je láskou medzi nimi. Verejne zostúpil na Turíce na aýápoštolov. Ježiš ho poslal Cirkvi, aby ju chránil a posväcoval.
Chráni, posväcuje a vedie i biskupov, aby neomylne učili, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení. D. Svätý nás posilňuje vo viere, aby sme ju verejne vyznávali a podľa nej aj žili. Dáva nám svoje dary, aby sme poznali, čo je správne, chránili sa zlého a stávali sa svätými.

48. Vymenuj dary ducha Svätého a ich účinky.
Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň Božia (úcta pred Pánom).

49. Čo vieš o svätej omši?
Je to sprítomnenie Poslednej večere a obety J. Krista na kríži za naše hriechy a našu spásu. Ježiš sa v omši obetuje nekrvavým spôsobom, pod spôsobom chleba a vína.
Sv. omšu môže slúžiť len kňaz. Má 2 hlavné časti: Bohoslužba slova - úkon kajúcnosti, chválospev, čítanie Božieho slova, homília (kázeň), vyznanie viery a prosby veriacich. Bohoslužba obety - obetovanie, premenenie, sväté prijímanie.

50. Čo je modlitba a aké druhy poznáš?
Je rozhovor človeka s Bohom. Môžem sa modliť myšlienkou, slovom i skutkom. Poznáme chvály, prosby, odprosenia (modlitby kajúcne) a oslavné modlitby.

51. Čo je Božia milosť?
Nezaslúžený Boží dar, je pomáhajúca /pomáha nám rozoznať dobro od zla/ a posväcujúca, robí nás milými Bohu, nachádza sa v duši bez smrteľného (ťažkého) hriechu.

52. Ako znie hlavné prikázanie?
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. /Lk 10,27/

53. Modlitby, pravdy a prikázania potrebné k birmovaniu
Otčenáš, Zdravas, Sláva, Verím, Anjel Pána, Sv. ruženec, 10 Božích prikázaní, 5 cirkevných prikázaní, 6 hlavných právd, 7 hlavných hriechov,
7 sviatostí

54. Do akej farnosti, diecézy patríš?
Patrím do farnosti Žilina - Hájik, diecéza - Žilina.

55. Ako sa volá súčasný pápež, biskupi našej diecézy?
Pápežom je Benedikt XVI. Žilinský diecézny biskup sa volá Mons. Tomáš Galis.

56. Vymenuj aspoň 3 diecézy na Slovensku.
Trnavská, Bratislavská, Banskobystrická, Spišská, Rožňavská, Košická, Nitrianska, Žilinská, vojenský ordinariát...

57. Čo znamená tvoje birmovné meno, ktoré si si vybral?

58. Povedz krátky životopis svätca, ktorého meno si si vybral.