Pastorácia

Zkladn otzky a okruhy tm k sviatosti birmovania

Otzky a okruhy tm (PDF, 142 kB) - verzia na stiahnuitie [759] [31.05.2023 - 20:49]

Otzky

1. o je to nboenstvo?
Je to ivotn vzah loveka k Bohu. (vysvetli)

2. Akho si vierovyznania?
Som kresan - katolk, lebo som pokrsten v katolckej Cirkvi a vyznvam rmskokatolcku vieru. (vysvetli)

3. o je viera v Boha?
Viera je prijatie toho, o nm Boh zjavuje, hoci to celkom nemusme chpa, pretoe Boie pravdy asto presahuj udsk rozum. Viera je Bo dar.

4. Odkia vieme, v o mme veri?
Zo Svtho psma (Biblie) a z stneho podania (Tradcie). Tradcia je uenie Pna Jeia, ktor nebolo napsan v knihch, ale sa prenalo stne a Cirkev ho prijala ako prame viery.

5. o je Svt psmo a ako sa rozdeuje?
Je to zbierka posvtnch knh Starho a Novho zkona, ktor boli napsan z vnuknutia Ducha Svtho. Star zkon m 45 knh a Nov zkon m 27 knh, spolu ich je 72.

6. Kto je autorom Svtho psma?
Prvotnm autorom je sm Boh, druhotnmi autormi s svtopisci.

7. Ako sa rozdeuj knihy Svtho psma?
SZ - prorock, historick a poun
NZ - evanjeli, skutky apotolov, listy apotolov, Zjavenie sv. Jna (Apokalypsa).

8. O om hovor Star zkon?
O stvoren sveta, dejinch vyvolenho idovskho nroda a pripravuje na prchod Jeia Krista.

9. Kto je Boh?
Je Stvorite sveta, jeho Pn a darca ivota. Boh je jeden v troch osobch - Otec, Syn a Duch Svt. (Najsvtejia Trojica).

10. Meme Boha vidie?
Boha nememe vidie priamo, lebo je ist Duch. Meme ho spozna zo zjavenia (Sv. psma) aj svojm rozumom zo stvorench vec. (prroda, lovek)
Najlepie spoznme Boha v Jeiovi Kristovi.

11. Ktor s najdokonalejie Boie stvorenia?
Anjeli a udia. Anjeli s duchovia, maj rozum a slobodn vu, telo nemaj.

12. o je prvotn hriech? Kto ho spchal?
Prv udia Adam a Eva odmietli poslcha Boha (pcha) a tm zhreili.
Tento hriech sa prena na vetkch ud, vol sa dedin hriech.

13. Kto bol Abrahm?
Praotec vetkch veriacich, zanaj nm dejiny spsy.

14. Vymenuj alch patriarchov izraelskho nroda:
Izk, Jakub, (12 kmeov Izraela), Jozef Egyptsk, Moji (vyslobodenie z otroctva, Sinaj - Desatoro)

15. Vymenuj etapy dejn Izraelitov po nvrate do zasbenej zeme.
Obdobie sudcov - Gedeon, Samson, Samuel Obdobie krov - aul, Dvid, alamn

16. Vznamn starozkonn proroci - vymenuj:
Eli, Elizeus, Jeremi, Daniel, Jon, Izai

17. Ktor knihy patria do Novho zkona?
4 Evanjeli, skutky apotolov, listy apotolov, Zjavenie apotola Jna (Apokalypsa).

18. o s evanjeli?
(Evanjelium = radostn zves) S to knihy Novho zkona, ktor hovoria o ivote a uen Pna Jeia. S tyri a napsali ich evanjelisti: Mat, Marek, Luk, Jn.

19. o s listy apotolov?
S poun listy, ktor napsali apotoli prvm kresanskm cirkevnm spoloenstvm (obciam). Napsali ich: sv. Pavol - 13, sv. Peter - 2, sv. Jn - 3, sv. Jakub - 1, sv. Jda - 1, a List Hebrejom - viacer autori.

20. Kto je Jei Kristus?
Druh Bosk osoba: Bo Syn, prav Boh a prav lovek, n Vykupite
a Spasite.

21. o vie o ivote Jeia Krista?
Narodil sa v Betleheme Panne Mrii, vyrastal v Nazarete, zomrel v Jeruzaleme. Ako 30-ron zaal verejne inkova (3 roky), ohlasoval Boie krovstvo a konal zzraky.

22. Preo bol Jei Kristus ukriovan?
Farizeji a zkonnci ho nespravodlivo obvinili z rhania Bohu, nedokzali mu uveri, e je Bo Syn.

23. Vznam ukriovania Jeia Krista?
Zaslil pre ns Boiu milos, odpustenie a priatestvo s Bohom.

24. Kedy bolo zmtvychvstanie Jeia Krista?
Jei Kristus vstal z mtvych na tret de, v nedeu rno, preto kresania oslavuj nedeu ako de Pna. (idia slvia sobotu.)

25. o vie o nanebovstpen a Turciach zo Svtho psma?
Nanebovstpenie Pna Jeia bolo na 40-ty de po zmtvychvstan.
O 10 dn potom, na 50-ty de po zmtvychvstan zoslal Ducha Svtho. (na Turce)

26. o je vykpenie a spasenie?
Vykpen boli vetci udia, lebo Jei zomrel za vetkch. Spasen bude len ten, kto zomrie v stave posvcujcej milosti. (Jei ns vykpil bez ns, ale nespas ns bez ns.)

27. o vie o katolckej Cirkvi?
Zaloil ju Jei Kristus. Je spoloenstvo veriacich v Jeia Krista a pokrstench (oslven, trpiaca a putujca).

28. Hierarchia /usporiadanie/ Cirkvi?
Ppe - hlava celej Cirkvi, biskup - diecza, kazi - farnos, diakon - pomocnk biskupa a kaza.

29. o s sviatosti?
S viditen znaky, ktormi dostvame neviditen Boiu milos. Je ich sedem. Ustanovil ich Jei Kristus a zveril ich Cirkvi. Delia sa: sviatosti mtvych - krst, poknie a sviatosti ivch - ostatn. Iba raz v ivote mono prija krst, birmovanie a kazstvo. Vtlaj do due nezmazaten znak.

30. o vie o sviatosti krstu?
Krst je prv sviatos, bez nej nemono prija alie sviatosti. Krstom sa loveku odpa dedin hriech, stva sa Bom dieaom, zskava do due posvcujcu milos a stva sa lenom Cirkvi. Pri krste dospelho - odpaj sa mu vetky doterajie hriechy.
Krst: krstiaci leje krstenmu na hlavu vodu a pritom hovor:
(meno) ja a krstm v mene Otca, Syna i Ducha Svtho. Amen.
Krsti me diakon, kaz, biskup. V nebezpeenstve smrti me krsti kad lovek (aj nepokrsten), ale mus ma mysel krsti tak ako Cirkev. Tto sviatos ustanovil Jei Kristus pred nanebovstpenm, ke povedal apotolom: Chote ..., ute..., krstite... /Mt 28,18-20/

31. o je Sviatos Oltrna (Eucharistia, Sv. prijmanie, Telo Kristovo)?
Je opravdiv Telo a Krv Pna Jeia pod spsobom chleba a vna. Ustanovil ju Kristus pri Poslednej veeri: Toto je moje Telo a toto je moja Krv... jedzte a pite...
Tto sviatos mono prija, len ak mm duu v milosti posvcujcej (nemm ak hriech) a dodrm 1 hodinov pst. Na sv. prijmanie meme s dvakrt za 1 de. Druhkrt len poas celej svtej ome.

32. o je sviatos zmierenia (poknia, sv. spove)?
Je sviatos, v ktorej nm Boh odpa hriechy spchan po krste. Tto sviatos ustanovil Jei v de svojho zmtvychvstania, ke apotolom vo veeradle povedal: Prijmite Ducha Svtho. Komu odpustte hriechy, bud mu odpusten, komu zadrte, bud zadran: /Jn 20,22-23/
Tto sviatos m 5 ast:
SPYTOVANIE SVEDOMIA (svedomie je Bo hlas v naom srdci, ktor hovor, o sme urobili dobre a o zle), TOS, VYZNANIE HRIECHOV, ZADOSUINENIE (pokuta), PREDSAVZATIE (mysel polepi sa).

33. o je hriech a ak hriechy poznme?
Hriech je poruenie Boieho alebo cirkevnho prikzania. Hriechy poznme: ahk (vedn) - outujeme sami, ak (smrten) - ak vedome, dobrovone a vo vekej veci porum prikzanie. Z due sa strca posvcujca milos, Boh odchdza, dua je mtva. Smrten hriech zabja Bo ivot v dui. (potrebn je spove!)

34. Ktor s hriechy proti Duchu Svtmu?
Tento hriech pcha lovek, ktor nedfa v Boie milosrdenstvo, pochybuje o om, alebo sa na opovlivo spolieha. (zhrem, Boh mi aj tak odpust) Tak lovek neme by spasen.

35. o vie o oistci?
Oistec je stav, ke dua doasne odpykva tresty za hriechy, ktor u boli odpusten. (Vina bola odpusten, ale trest treba odpyka.)
Prklad: Rozbil si okno, odpam ti, ale kpi sklo a nebude pozera televziu.

36. o s odpustky a ak pozn?
Odpustky - odpustenie asnch trestov za hriechy, ktorch vina bola u odpusten. Me ich zska lovek pre seba alebo pre due zomrelch v oistci.(modlitby a obety za nich). Mono ich zska aj na urench miestach - cintorn, farsk kostol a pri nejakch prleitostiach (primcie, vroie patrna kostola...).
Podmienky pre PLN (PLNOMOCN) ODPUSTKY- sv. spove, sv. prijmanie, modlitba na mysel Sv. otca a prp. nvteva nejakho miesta.

37. o je ven zatratenie ( peklo)?
Zatratenie (peklo) znamen, e lovek je navdy odlen od Boha a trp, lebo navdy stratil Boiu lsku.
Zatraten lovek je ten, ktor zomrie v stave akho (smrtenho) hriechu.

38. o je pomazanie chorch, kedy sa udeuje?
Je sviatos, ktorou Boh posiluje vekom a chorobou zoslabnutch ud, aby vydrali v skke, neupadli do zfalstva a nestrcali ndej.
Vysluhuje ju kaz katolkovi, ktor ma iv vieru.

39. Kazstvo a jeho stupne? (diakon, kaz, biskup)
Je sviatos, v ktorej s mui vysvten na kazsk slubu Jeia Krista.
Kaz - hlsa Boie slovo, vysluhuje sviatosti a sli svt omu.
Tto sviatos ustanovil Jei pri Poslednej veeri: "...toto robte na moju pamiatku.
Sviatos kazstva vysluhuje biskup vkladanm rk a modlitbou.
Diakon - neme spoveda a sli omu.

40. Sviatos manelstva.
Je to sviatos, v ktorej dostvaj mu a ena milos i v nerozlunom zvzku a do smrti. Maj sa vzjomne milova, vi si jeden druhho, by si vern pre svoje dobro i dobro svojich det. Sviatosou manelstva sa zaklad katolcka rodina, tzv. najmenia Cirkev.

41. o je sviatos birmovania?
Je to sviatos, ktorou lovek dostva silu a dary Ducha Svtho a stva sa dospelm lenom Cirkvi. Birmovanie (konfirmcia) znamen posilnenie. Kristus ju ustanovil na Turce ke zoslal na apotolov Ducha Svtho v podobe ohnivch jazykov. Birmova mohli apotoli vkladanm rk na hlavy birmovancov a modlitbou. Apotoli odovzdali tto moc biskupom. V prpade potreby si biskup me pribra na pomoc kaza. V nebezpeenstve smrti me birmova kad farr alebo jeho zstupca.

42. Ako udeuje biskup sviatos birmovania?
Birmovanec povie svoje birmovn meno, biskup mae jeho elo krizmou a hovor: "...prijmi znak daru Ducha Svtho."
Birmovanec: "Amen."
Biskup: "Pokoj s tebou."
Birmovanec: "I s duchom tvojim."

43. o je krizma?
Je olivov olej zmiean s balzamom a posvten biskupom pri svtej omi na Zelen tvrtok vo svojej katedrle.

44. Kto me prija sviatos birmovania?
Tto sviatos me prija kad katolk, ktor m potrebn nboensk vedomosti, nem v dui smrten hriech a dosiahol vek 15 rokov. /tento vek stanovuje dieczny biskup/ Kto prijme tto sviatos v smrtenom hriechu, dopust sa svtokrdee.

45. Kto me by birmovnm rodiom?
Ten, kto je sm birmovan, m iv vieru, ije skutonm kresanskm ivotom, je dobrm prkladom pre birmovanca. Rozveden alebo civilne soben sa vyluuje. Doporuuje sa krstn rodi, ak spa podmienky. Birmovn rodi m birmovancovi pomha a modli sa za. Ani otec, ani matka neme by birmovnm rodiom, ale srodenec me by. Pri birmovan m birmovn rodi poloen prav ruku na pravom ramene birmovanca. Dva tm zruku, e si bude plni povinnosti birmovnho rodia. Mus ma viac ako 16 rokov.

46. Preo si birmovanec dva birmovn meno?
Meno si vyber sm a ono m vyjadrova jeho tbu nasledova ivot svtho, ktorho meno si zvolil. Nevolme ho poda birmovnho rodia -
jeho krstnho mena. Patrn - svt, ktorho meno si birmovanec zvol, mu bude pomha v alom ivote - ak sa bude v modlitbe k nemu obraca o pomoc.

47. Kto je Duch Svt?
Tretia Bosk osoba, vychdza od Otca i Syna, je lskou medzi nimi. Verejne zostpil na Turce na apotolov. Jei ho poslal Cirkvi, aby ju chrnil a posvcoval.
Chrni, posvcuje a vedie i biskupov, aby neomylne uili, o mme veri a robi, aby sme boli spasen. D. Svt ns posiluje vo viere, aby sme ju verejne vyznvali a poda nej aj ili. Dva nm svoje dary, aby sme poznali, o je sprvne, chrnili sa zlho a stvali sa svtmi.

48. Vymenuj dary ducha Svtho a ich inky.
Mdros, rozum, rada, sila, poznanie, nbonos, bze Boia (cta pred Pnom).

49. o vie o svtej omi?
Je to sprtomnenie Poslednej veere a obety J. Krista na kri za nae hriechy a nau spsu. Jei sa v omi obetuje nekrvavm spsobom, pod spsobom chleba a vna.
Sv. omu me sli len kaz. M 2 hlavn asti: Bohosluba slova - kon kajcnosti, chvlospev, tanie Boieho slova, homlia (kze), vyznanie viery a prosby veriacich. Bohosluba obety - obetovanie, premenenie, svt prijmanie.

50. o je modlitba a ak druhy pozn?
Je rozhovor loveka s Bohom. Mem sa modli mylienkou, slovom i skutkom. Poznme chvly, prosby, odprosenia (modlitby kajcne) a oslavn modlitby.

51. o je Boia milos?
Nezaslen Bo dar, je pomhajca /pomha nm rozozna dobro od zla/ a posvcujca, rob ns milmi Bohu, nachdza sa v dui bez smrtenho (akho) hriechu.

52. Ako znie hlavn prikzanie?
Milova bude Pna, svojho Boha, z celho svojho srdca, z celej svojej due, zo vetkch svojich sl a z celej svojej mysle a svojho blneho ako seba samho. /Lk 10,27/

53. Modlitby, pravdy a prikzania potrebn k birmovaniu
Oten, Zdravas, Slva, Verm, Anjel Pna, Sv. ruenec, 10 Boch prikzan, 5 cirkevnch prikzan, 6 hlavnch prvd, 7 hlavnch hriechov,
7 sviatost

54. Do akej farnosti, dieczy patr?
Patrm do farnosti ilina - Hjik, diecza - ilina.

55. Ako sa vol sasn ppe, biskupi naej dieczy?
Ppeom je Benedikt XVI. ilinsk dieczny biskup sa vol Mons. Tom Galis.

56. Vymenuj aspo 3 dieczy na Slovensku.
Trnavsk, Bratislavsk, Banskobystrick, Spisk, Roavsk, Koick, Nitrianska, ilinsk, vojensk ordinarit...

57. o znamen tvoje birmovn meno, ktor si si vybral?

58. Povedz krtky ivotopis svtca, ktorho meno si si vybral.