Pastorácia

Zkladn modlitby a pravdy

Katolcky pozdrav

Pochvlen bu Jei Kristus.
Naveky. Amen.

Pozdrav Pn Boh.
Pn Boh usly.

Preehnanie

V mene Otca † i Syna † i Ducha Svtho. Amen.

Modlitba Pna

Ote n, ktor si na nebesiach, posv sa meno tvoje, pr krovstvo tvoje, bu va tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb n kadodenn, daj nm dnes a odpus nm nae viny, ako i my odpame svojim vinnkom, a neuve ns do pokuenia, ale zbav ns zlho. Amen.

Anjelsk pozdravenie

Zdravas, Mria, milosti pln, Pn s tebou, poehnan si medzi enami a poehnan je plod ivota tvojho, Jei. Svt Mria, Matka Boia, pros za ns hrienych teraz i v hodinu smrti naej. Amen.

Chvloslovie

Slva Otcu i Synu i Duchu Svtmu, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky, i na veky vekov. Amen.

Nicejsko-carihradsk vyznanie viery

Verm v jednho Boha, Otca vemohceho, Stvoritea neba i zeme, sveta viditenho i neviditenho. Verm v jednho Pna Jeia Krista, jednorodenho Syna Boieho, zrodenho z Otca pred vetkmi vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravho Boha z Boha pravho, splodenho, nie stvorenho, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo vetko stvoren. On pre ns ud a pre nau spsu zostpil z nebies. A mocou Ducha Svtho vzal si telo z Mrie Panny a stal sa lovekom. Za ns bol aj ukriovan za vldy Poncia Pilta, bol umuen a pochovan, ale tretieho da vstal z mtvych poda Svtho psma. A vystpil do neba, sed po pravici Otca. A znova prde v slve sdi ivch i mtvych a jeho krovstvu nebude konca. Verm v Ducha Svtho, Pna a Oivovatea, ktor vychdza z Otca i Syna. Jemu sa zrove s Otcom a Synom vzdva poklona a slva. On hovoril skrze prorokov. Verm v jednu, svt, katolcku a apotolsk Cirkev. Vyznvam jeden krst na odpustenie hriechov. A oakvam vzkriesenie mtvych a ivot budceho veku. Amen.

Apotolsk vyznanie viery

Verm v Boha, Otca vemohceho, Stvoritea neba i zeme, i v Jeia Krista, jeho jedinho Syna, nho Pna, ktor sa poal z Ducha Svtho, narodil sa z Mrie Panny, trpel za vldy Poncia Pilta, bol ukriovan, umrel a bol pochovan. Zostpil k zosnulm, tretieho da vstal z mtvych, vystpil na nebesia, sed po pravici Boha Otca vemohceho, odtia prde sdi ivch i mtvych.
Verm v Ducha svtho, v svt Cirkev katolcku, v spoloenstvo svtch, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v ivot ven. Amen.

Vzvanie Ducha Svtho

Pr, Duchu Svt, napl srdcia svojich veriacich
a zap v ns ohe svojej lsky.

Zoli svojho Ducha a vetko bude stvoren. (V.O.Aleluja)
A obnov tvrnos zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa.
Ven Boe,
ty osvecuje srdcia veriacich
svetlom Ducha Svtho;
daj, prosme,
aby sme v tomto Duchu poznvali, o je sprvne,
a vdy sa radovali z jeho techy a posily.
Skrze Krista, nho Pna. Amen.

Anjel Pna

Anjel Pna zvestoval Panne Mrii a ona poala z Ducha svtho.
Zdravas, Mria...
Ha sluobnica Pna, nech sa mi stane poda tvojho slova.
Zdravas, Mria...
A slovo sa telom stalo a prebvalo medzi nami.
Zdravas, Mria...

Oroduj za ns, svt Boia Rodika.
Aby sme sa stali hodni Kristovch prisben.

Modlime sa.
Boe, z anjelovho zvestovanie vieme,
e tvoj Syn, Jei Kristus, sa stal lovekom;
prosme a,
vlej nm do due svoju milos,
aby ns jeho umuenie a kr priviedli k slvnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nho Pna.
Amen.

Vo vekononom obdob namiesto Anjel Pna:

Raduj sa, nebies Krovn
Raduj sa, nebies Krovn, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby ns k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a vese sa, Panna Mria, aleluja.
Lebo Pn naozaj vstal z mtvych, aleluja.

Modlime sa.
Boe ty si zmtvychvstanm tvojho Syna,
nho Pna Jeia Krista, poteil cel svet;
prosme a,
daj, aby sme na prhovor
jeho Rodiky Panny Mrie
dosiahli radosti venho ivota.
Skrze Krista, nho Pna.
Amen.

Ruenec

Je rozjmavou modlitbou nad najdleitejmi udalosami spsy; udalosami zo ivota Jeia a Panny Mrie. Zana znamenm kra, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verm v Boha, Ote n; potom trikrt Zdravas, Mria; po mene Jei sa postupne vkladaj tajomstv tzv. preddesiatku, ktor s uveden pri jednotlivch tajomstvch. Jednotliv desiatky sa skladaj z modlitby Pna - Ote n, desiatich zdravasov a chvlospevu Slva Otcu. Po mene Jei sa pridvaj tajomstv k desiatkom.
Po kadom desiatku sa vklad Fatimsk prosba:

, Jeiu, odpus nm nae hriechy, zachr ns od pekelnho oha a prive do neba vetky due, najm tie, ktor najviac potrebuj tvoje milosrdenstvo.

I. Radostn ruenec (modl sa v pondelok a v sobotu)

Prosby k preddesiatkom

 • a) Ktor nech rozmnouje nau vieru.
 • b) Ktor nech posiluje nau ndej.
 • c) Ktor nech roznecuje nau lsku.

Tajomstv k desiatkom

 • 1. Ktorho si, Panna, z Ducha Svtho poala.
 • 2. Ktorho si, Panna, pri nvteve Albety v ivote nosila.
 • 3. Ktorho si, Panna, v Betleheme porodila.
 • 4. Ktorho si, Panna, v chrme obetovala.
 • 5. Ktorho si, Panna, v chrme nala.

II. Tajomstv svetla (modl sa vo tvrtok)

Prosby k preddesiatkom

 • a) Ktor nech je svetlom nho ivota.
 • b) Ktor nech ns uzdravuje milosrdnou lskou.
 • c) Ktor nech ns vezme k sebe do venej slvy.

Tajomstv k desiatkom

 • 1. Ktor bol pokrsten v Jordne.
 • 2. Ktor zjavil seba samho na svadbe v Kne.
 • 3. Ktor ohlasoval Boie krovstvo a poknie.
 • 4. Ktor sa premenil na vrchu Tbor.
 • 5. Ktor ustanovil Oltrnu sviatos.

III. Bolestn ruenec (modl sa v utorok a v piatok)

Prosby k preddesiatkom

 • a) Ktor nech osvecuje n rozum.
 • b) Ktor nech upevuje nau vu.
 • c) Ktor nech posiluje nau pam.

Tajomstv k desiatkom

 • 1. Ktor sa pre ns krvou potil.
 • 2. Ktor bol pre ns biovan.
 • 3. Ktor bol pre ns tnm korunovan.
 • 4. Ktor pre ns kr niesol.
 • 5. Ktor bol pre ns ukriovan.

IV. Slvnostn ruenec (modl sa v stredu a v nedeu)

Prosby k preddesiatkom

 • a) Ktor nech usporadva nae mylienky.
 • b) Ktor nech riadi nae slov.
 • c) Ktor nech spravuje nae skutky.

Tajomstv k desiatkom

 • 1. Ktor slvne vstal z mtvych.
 • 2. Ktor slvne vystpil do neba.
 • 3. Ktor nm zoslal Ducha Svtho.
 • 4. Ktor a, Panna, vzal do neba.
 • 5. Ktor a, Panna, v nebi korunoval.

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svt Boia Rodika,
neodvracaj zrak od naich prosieb,
pom nm v ndzi a z kadho nebezpeenstva ns vyslobo,
ty Panna slvna a poehnan. Amen.

Spome si, svt Panna Mria

Spome si, svt Panna Mria, e nikdy nebolo pou, eby bol niekto opusten, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a iadal o tvoje orodovanie. Povzbuden touto dverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichdzam, pred tebou stojm ako boh a kajci hrienik. Matka venho Slova, neodmietni moje slov, ale ma milostivo vypouj a vysly. Amen.

K sv. Michalovi archanjelovi

Sv. Michal archanjel, br ns v boji, bu nm ochrancom proti zlobe a kladom diabla. Pokorne prosme, nech mu Boh uke svoju moc. A ty, kniea nebeskch zstupov, Boou mocou zae do pekla satana a inch zlch duchov, ktor sa na skazu du potuluj po svete. Amen.

K anjelovi strcovi

Anjel Bo, strca mj,
prosm a: vdy pri mne stoj!
Pomocn mi ruku daj,
vo vetkom mi pomhaj,
aby som vdy, v kadej chvli,
viedol (viedla) ivot Bohu mil.
A tak tebou chrnen (chrnen),
bol (bola) raz v nebi spasen (spasen).
Amen.

Za zosnulch

Modlime sa za zosnulch veriacich.
Ote n. Zdravas.
V. Odpoinutie ven daj im, Pane.
R. A svetlo ven nech im svieti. Nech odpovaj v pokoji.

Ukonenie marinskej pobonosti

V. So svojm milm Synom.
R. Nech ns ehn Panna Mria.

Litnie k Najsvtejiemu menu Jei

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Boe, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupite sveta, Boe, zmiluj sa nad nami.
Duch Svt, Boe, zmiluj sa nad nami.
Svt Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Jeiu, Syn ivho Boha, zmiluj sa nad nami.
Jeiu, obraz Otca,
Jeiu, iara venho svetla,
Jeiu, kr slvy,
Jeiu, slnko spravodlivosti,
Jeiu, Syn Mrie Panny,
Jeiu, hoden lsky,
Jeiu obdivuhodn,
Jeiu, Boh mocn,
Jeiu, otec budceho veku,
Jeiu, anjel vekej rady,
Jeiu najmocnej,
Jeiu najtrpezlivej,
Jeiu najposlunej,
Jeiu, tich a pokorn srdcom,
Jeiu, milujci istotu,
Jeiu, milujci ns,
Jeiu, Boh pokoja,
Jeiu, pvodca ivota,
Jeiu, prklad nost,
Jeiu, horlite za spsu du,
Jeiu, Boh n,
Jeiu, nae toisko,
Jeiu, otec chudobnch,
Jeiu, poklad veriacich,
Jeiu, dobr pastier,
Jeiu, prav svetlo,
Jeiu, ven mdros,
Jeiu, nekonen dobrota,
Jeiu, naa cesta a n ivot,
Jeiu, rados anjelov,
Jeiu, kr patriarchov,
Jeiu, majster apotolov,
Jeiu, uite evanjelistov,
Jeiu, sila muenkov,
Jeiu, svetlo vyznvaov,
Jeiu, istota panien,
Jeiu, koruna vetkch svtch,

Bu nm milostiv, zutuj sa nad nami, Jeiu.
Bu nm milostiv, vysly ns, Jeiu.

Od vetkho zla ochrauj ns, Jeiu.
Od kadho hriechu
Od tvojho hnevu
Od kladov diabla
Od ducha smilstva
Od venej smrti
Od zanedbvania tvojich vnuknut
Pre tajomstvo tvojho svtho vtelenia
Pre tvoje narodenie
Pre tvoje detstvo
Pre tvoj bosk ivot
Pre tvoju namhav prcu
Pre tvoju smrten zkos a tvoje utrpenie
Pre tvoj kr a tvoju opustenos
Pre tvoje mdloby
Pre tvoju smr a tvoje pochovanie
Pre tvoje zmtvychvstanie
Pre tvoje nanebovstpenie
Pre tvoje ustanovenie najsvtejej Eucharistie
Pre tvoje radosti
Pre tvoju slvu

Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zutuj sa nad nami, Jeiu.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, vysly ns, Jeiu.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Jeiu.

Jeiu, usly ns. Jeiu vysly ns.

Modlime sa.
Pane Jeiu Kriste, ty si povedal:
Proste a dostanete,
hadajte a njdete, klopte a bude vm otvoren;
prosme a, daj nm pocti svoju bosk lsku,
aby sme a milovali celm srdcom, stami i skutkami
a nikdy a neprestali chvli.
Pane, daj, aby sme stle mali bze pred tvojm svtm menom
a zrove ho aj milovali;
ve ty neprestajne spravuje vetkch,
ktorch upevuje vo svojej lske.
Lebo ty ije a krauje na veky vekov.
R. Amen.

Litnie k Najsvtejiemu Srdcu Jeiovmu

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Boe, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupite sveta, Boe, zmiluj sa nad nami.
Duch Svt, Boe, zmiluj sa nad nami.
Svt Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Srdce Jeiovo, Srdce Syna venho Otca, zmiluj sa nad nami.
Srdce Jeiovo, Duchom Svtm utvoren
v lone panenskej Matky,
Srdce Jeiovo, podstatne zjednoten s Bom Slovom,
Srdce Jeiovo, Srdce nekonenej velebnosti,
Srdce Jeiovo, svt chrm Bo,
Srdce Jeiovo, stnok Najvyieho,
Srdce Jeiovo, dom Bo a brna do neba,
Srdce Jeiovo, horiace ohnisko dobroinnej lsky,
Srdce Jeiovo, schrnka spravodlivosti a lskavosti,
Srdce Jeiovo, pln dobroty a bosti,
Srdce Jeiovo, hlbokos vetkch nost,
Srdce Jeiovo, najhodnejie vetkej chvly,
Srdce Jeiovo, kr a stredisko vetkch sdc,
Srdce Jeiovo, v ktorom s vetky poklady mdrosti a poznania,
Srdce Jeiovo, v ktorom prebva vetka plnos bostva,
Srdce Jeiovo, v ktorom m Otec zabenie,
Srdce Jeiovo, z ktorho plnosti my vetci sme erpali,
Srdce Jeiovo, tba za venmi vinami,
Srdce Jeiovo, trpezliv a vemi milosrdn,
Srdce Jeiovo, bohat pre vetkch, o a vzvaj,
Srdce Jeiovo, prame ivota a svtosti,
Srdce Jeiovo, zmierna obeta za nae hriechy,
Srdce Jeiovo, potupami preplnen,
Srdce Jeiovo, pre nae neprvosti strznen,
Srdce Jeiovo, a na smr poslun,
Srdce Jeiovo, kopijou prebodnut,
Srdce Jeiovo, prame vetkej techy,
Srdce Jeiovo, n ivot a nae vzkriesenie,
Srdce Jeiovo, n pokoj a nae zmierenie,
Srdce Jeiovo, obeta za hrienikov,
Srdce Jeiovo, spsa vetkch, o v teba dfaj,
Srdce Jeiovo, ndej vetkch, o v tebe umieraj,
Srdce Jeiovo, slas vetkch svtch,

Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zutuj sa nad nami, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, vysly ns, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Jeiu, tich a pokorn srdcom.
R. Pretvor nae srdce poda svojho srdca.

Modlime sa.
Vemohci a ven Boe,
pozri na srdce svojho milovanho Syna
a na chvly a zadosuinenia, ktor ti prina za ns hrienikov;
odpus nm, uzmieren, ke a prosme o tvoje milosrdenstvo
v mene tvojho Syna Jeia Krista,
ktor s tebou ije a krauje na veky vekov.
R. Amen.

Litnie k Predrahej Kristovej Krvi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Boe, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupite sveta, Boe, zmiluj sa nad nami.
Duch Svt, Boe, zmiluj sa nad nami.
Svt Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodenho Syna
venho Otca, zachr ns.
Krv Kristova, krv vtelenho Boieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a venej zmluvy,
Krv Kristova, teca na zem v smrtenom zpase,
Krv Kristova, prelievan pri biovan,
Krv Kristova, ronen pri korunovan tnm,
Krv Kristova, vyliata na kri,
Krv Kristova, cena naej spsy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktor napja a oisuje due v Eucharistii,
Krv Kristova, prd milosrdenstva,
Krv Kristova, vaziaca nad zlmi duchmi,
Krv Kristova, odvaha muenkov,
Krv Kristova, sila vyznvaov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpeenstve,
Krv Kristova, ava trpiacich,
Krv Kristova, poteenie placich,
Krv Kristova, ndej kajcich,
Krv Kristova, techa umierajcich,
Krv Kristova, pokoj a nenos naich sdc,
Krv Kristova, zvdavok venho ivota,
Krv Kristova, vyslobodenie du z oistca,
Krv Kristova, hodna vetkej cti a slvy,
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zutuj sa nad nami, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, vysly ns, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Vykpil si ns, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si ns krovstvom nmu Bohu.

Modlime sa.
Vemohci a ven Boe,
ty si svojho jednorodenho Syna
ustanovil za Vykupitea sveta
a jeho krvou si bol uzmieren;
prosme a,
daj, aby sme nbone uctievali cenu naej spsy,
aby ns sila jeho krvi chrnila od asnho zla
a zabezpeila nm ven rados v nebi.
Lebo on ije a krauje na veky vekov.
R. Amen.

Loretnske litnie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Boe, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupite sveta, Boe, zmiluj sa nad nami.
Duch Svt, Boe, zmiluj sa nad nami.
Svt Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svt Mria, oroduj za ns.
Svt Boia Rodika,
Svt Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Boej milosti,
Matka najistejia,
Matka najnevinnejia,
Matka panensk,
Matka nepokvrnen,
Matka hodna lsky,
Matka obdivuhodn,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoritea,
Matka Spasitea,
Panna najmdrejia,
Panna hodna cty,
Panna hodna chvly,
Panna mocn,
Panna dobrotiv,
Panna vern,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sdlo mdrosti,
Prina naej radosti,
Prbytok Ducha Svtho,
Prbytok hoden cti,
Vzneen prbytok nbonosti,
Rua tajomn,
Vea Dvidovho mesta,
Vea zo slonovej kosti,
Dom zlat,
Archa zmluvy,
Brna do neba,
Hviezda rann,
Uzdravenie chorch,
toisko hrienikov,
techa zarmtench,
Pomocnica kresanov,
Krovn anjelov,
Krovn patriarchov,
Krovn prorokov,
Krovn apotolov,
Krovn muenkov,
Krovn vyznvaov,
Krovn panien,
Krovn vetkch svtch,
Krovn poat bez pokvrny dedinho hriechu,
Krovn nanebovzat,
Krovn posvtnho ruenca,
Krovn rodiny,
Krovn pokoja,
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zutuj sa nad nami, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, vysly ns, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za ns, svt Boia Rodika.
R. Aby sme sa stali hodni Kristovch prisben.

Modlime sa.
Pane a Boe n,
dopraj nm tei sa zo stleho zdravia tela i due
a na mocn prhovor preblahoslavenej Panny Mrie
ochrauj ns v akostiach tohto ivota
a prive ns do venej radosti.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za ns, Matka sedembolestn.
R. Aby sme sa stali hodni Kristovch prisben.

Modlime sa.
Pane Jeiu,
poda Simeonovho proroctva
pri tvojom umuen me bolesti prenikol najnenejiu duu
slvnej Panny a tvojej Matky Mrie;
daj, aby sme si s ctou pripomnali jej bolesti,
a tak dosiahli poehnan inok tvojho umuenia.
Lebo ty ije a krauje na veky vekov.
R. Amen.

Litnie k Mrii Krovnej

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Svt Mria, oroduj za ns.
Svt Boia Rodika,
Svt Panna panien,
Vyvolen dcra Otca,
Matka Krista Kra,
Slva Ducha Svtho,
Panna, dcra sionsk,
Panna chudobn a ponen,
Panna tich a poslun,
Sluobnica Pna,
Matka Pna,
Spolonka Vykupitea,
Pln milosti,
riedlo krsy,
Vrchol nost,
Vzneen plod vykpenia,
Dokonal Kristova uenka,
Najistej obraz Cirkvi,
ena nov,
ena odet slnkom,
ena korunovan hviezdami,
Pani dobrotiv,
Pani lskav,
Pani naa,
Rados Izraela,
Jas Cirkvi,
Ozdoba udskho rodu,
Orodovnica milosti,
Sluobnica Boej lsky,
Pomocnica Boieho udu,
Krovn lsky,
Krovn milosrdenstva,
Krovn pokoja,
Krovn anjelov,
Krovn patriarchov,
Krovn prorokov,
Krovn apotolov,
Krovn muenkov,
Krovn vyznvaov,
Krovn panien,
Krovn vetkch svtch,
Krovn poat bez pokvrny dedinho hriechu,
Krovn nanebovzat,
Krovn zeme,
Krovn neba,
Krovn vesmru,
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zutuj sa nad nami, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, vysly ns, Pane.
Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlitby za Svtho Otca

1.

Modlime sa za nho vekaza M. (nech ho Pn vypouje a stle podporuje svojou milosou, aby posiloval svojich bratov).

Vetci sa chvu v tichosti modlia.

Vemohci a milosrdn Boe,
ty nm dobrotivo vdy pomha,
aby sme mohli spa, o prikazuje;
pomhaj Pastierovi oviec, ktor miluje,
a tak ve srdce udu i jeho strcu,
aby nechbala Pastierovi poslunos stda
a stdu starostlivos Pastiera,
lebo je tvojm darom a je v tvojej moci,
e pastieri mu by statonmi sprvcami
a vies poslun oveky.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

2.

Modlime sa za nho Vekaza M. (nech ho Pn posiluje a nech ho napln apotolskm duchom na spsu vetkch nrodov).

Vetci sa chvu v tichosti modlia.

Vemohci Boe,
svojho sluobnka ppea M. si vyvolil
za nstupcu svtho Petra,
aby viedol tvoj ud;
lskavo vypouj nae prosby,
nech ako Kristov nstupca na zemi
utvrdzuje svojich bratov
a nech Cirkev je s nm spojen
zvzkom jednoty, lska a pokoja,
aby tak vetci udia nali pravdu a ven ivot
v tebe, venom Pastierovi du.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

3.

Modlime sa za nho Vekaza M. (nech ho Pn ochrauje, aby darom Ducha Svtho spravoval a riadil cel Cirkev).

Vetci sa chvu v tichosti modlia.

Vemohci Boe, vo svojej prozretenosti
postavil si na elo apotolov svtho Petra
a na om si vybudoval svoju Cirkev;
ochrauj nho ppea M.,
ktorho si ustanovil za Petrovho nstupcu,
a daj, aby bol tvojmu udu viditenm zkladom
a zdrojom jednoty vo viere a vzjomnej lske.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

4.

Modlime sa za nho Vekaza M. (nech ho Pn chrni, aby osvecoval nrody, a nech ho vedie, aby bola Cirkev svt).

Vetci sa chvu v tichosti modlia.

Prosme a, Pane, daruj pokoj svojej Cirkvi,
na ele ktorej chcel si ma svojho sluobnka M.,
aby v jednom a v tom istom duchu
ti bola mil nbonos udu i toho, kto ho vedie,
a aby vzrast a dobro stda
bolo radosou a korunou pastiera.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

5.

Modlime sa nho Vekaza M. (nech ho Pn zachov a chrni bez hony pre svoju Cirkev, aby viedol svt Bo ud).

Vetci sa chvu v tichosti modlia.

Boe, ven pastier veriacich,
ty hojnosou darov sprevdza svoju Cirkev
a lskou v nej vldne;
prosme a, daj svojmu sluobnkovi M.,
ktorho si postavil na elo svojho udu,
aby v stde ako pastier zastupoval Krista,
aby bol vernm uiteom nuky, kazom posvtnho kultu
a dobrm pastierom.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

6.

Modlime sa za nho Vekaza M. (nech ho zachov a oivuje Pn, nech ho urob astnm na zemi a nech ho nenech padn do rk nepriateov).

Vetci sa chvu v tichosti modlia.

Boe, sprvca a pastier vetkch veriacich,
milostivo zhliadni
na svojho sluobnka, nho ppea M.,
ktorho si ustanovil za pastiera svojej Cirkvi;
daj, aby slovom i prkladom napomhal
spsu tvojho udu,
a prive ho spolu s jemu zverenmi ovekami
do venho ivota.
Skrze Krista, nho Pna.
R. Amen.

es hlavnch prvd

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu s tri osoby: Otec, Syn a Duch Svt.
3. Syn Bo sa stal lovekom, aby ns vykpil.
4. Boh je spravodliv sudca: dobrch odmiea a zlch tresce.
5. Dua loveka je nesmrten.
6. Boia milos je na spsu potrebn.

Hlavn prikzanie

Milova bude Pna, svojho Boha, celm svojm srdcom, celou svojou duou, celou svojou silou a celou svojou mysou a svojho blneho ako seba samho (Lk 10,27-28).

Desatoro Boch prikzan

1. Ja som Pn, tvoj Boh! Nebude ma okrem ma inch bohov, ktorm by si sa klaal.
2. Nevezme Boie meno nadarmo.
3. Pamtaj, e m svti sviaton dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabije.
6. Nezosmiln.
7. Nepokradne.
8. Nebude krivo svedi proti svojmu blnemu.
9. Nebude iadostivo ti po manelke svojho blneho.
10. Nebude ti po majetku svojho blneho.

Ptoro cirkevnch prikzan

1. V nedeu a v prikzan sviatok sa zastni na svtej omi.
2. Zachovva prikzan dni poknia.
3. Aspo raz v roku sa vyspoveda a vo Vekononom obdob prija Oltrnu sviatos.
4. Uzatvra manelstvo pred tvrou Cirkvi.
5. Podporova cirkevn ustanovizne.

Sedem sviatost

1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia (Oltrna sviatos).
4. Poknie (sviatos zmierenia).
5. Pomazanie chorch.
6. Posvtn vysviacka.
7. Manelstvo.

Dary Ducha Svtho

1. Dar mdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nbonosti.
7. Dar bzne voi Bohu.

Formy zbonosti

1. Modlitba.
2. Pst.
3. Almuna.

Bosk nosti

1. Viera.
2. Ndej.
3. Lska.

Sedem hlavnch hriechov

l. Pcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Zvis.
5. Oberstvo.
6. Hnev.
7. Lenivos.