Pastorácia

Prikzan sviatky

Niektor dni s v ivote loveka vznamnejie ako in dni. Podobne je to aj v ivote kresana. Tm najvznamnejm dom pre kresana by mala by nedea. Vtedy slvime Jeiovo zmtvychvstanie. Ale okrem toho ns Cirkev osobitne pozva aj v in dni slvi Eucharistiu. Tmto dom hovorme tie prikzan sviatky.

Prikzan sviatky na Slovensku

1. Slvnos Panny Mrie Bohorodiky - 1. janur
V tento de si Cirkev pripomna Pannu Mriu ako Bohom vyvolen Matku Pna Jeia Krista, Boieho Syna, ktorej zveruje cel nastvajci rok.

2. Zjavenie Pna - 6. janur
Tento sviatok zaha v sebe tri skutonosti: 1. Jei sa zjavuje 3 mudrcom, 2. Jei je pokrsten v Jordne, 3. Jei rob prv zzrak na svadbe v Kne Galilejskej.

3. Nanebovstpenie Pna - pohybliv sviatok - 40. de po Vekej noci
Pn Jei na tyridsiaty de po svojom zmtvychvstan pred oami apotolov a inch uenkov odchdza k svojmu Otcovi do neba. Tto slvnos nem pevn dtum, lebo zvis od dtumu Vekononej nedele a t sa slvi kad rok v in de.

4. Najsvtejieho Kristovho tela a krvi - pohybliv sviatok - tvrtok po nedeli Najsvtejej Trojice
Je to slvnos, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktor je skryt v Eucharistii. V nej je prtomn Pn Jei pod spsobom chleba a vna.

5. Svtch Petra a Pavla, apotolov - 29. jn
Svt Peter a Pavol s dvaja najvznamnej apotoli. Obidvaja boli horliv kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sm Pn Jei a Pavol sa stal apotolom pohanov. Obaja zomreli muenckou smrou v Rme okolo r. 67. Peter bol ukriovan dole hlavou a Pavol bol sat.

6. Nanebovzatie Panny Mrie - 15. august
Panna Mria, aj ke bola uchrnen od kadho hriechu, predsa musela podstpi smr. S telom i duou bola vzat do neba.

7. Vetkch svtch - 1. november
Cirkev v tento de slvi pamiatku vetkch Boch svtch a svtc. Svt Cirkev zasvtila kad de v roku cte niektorho svtho alebo svtice, aby ich svt ivot bol pre ns prkladom.

8. Nepokvrnen poatie Panny Mrie - 8.december
Panna Mria bola pre zsluhy svojho Syna vopred uchrnen od dedinho hriechu. Ve sa mala sta matkou Boieho Syna.

9. Narodenie Pna - 25. december
Nikde vo Svtom Psme nenjdeme presn dtum narodenia Pna Jeia Krista. Nepoznme ani de, ani mesiac, ba ani presn rok jeho narodenia. Cirkev vak u na zklade tradcie u oddvna slvi Jeiovo narodenie 25. decembra.

V nedeu a v in prikzan sviatky s veriaci povinn zastni sa na omi, okrem toho sa maj zdriava takch prc a innost, ktor prekaj vo vzdvan kultu Bohu, v radosti, vlastnej du Pna alebo povinnmu duevnmu a telesnmu oddychu (Kn 1247). Tto povinnos spln aj ten, kto sa neme z vnych dvodov zastni na sv. omi v de slvnosti, a na sv. omu ide v predchdzajci de veer.

Neprikzan sviatky

1. Obetovanie Pna - 2. februra
2. Sv. Jozefa, encha Panny Mrie - 19. marca
3. Vekonon pondelok - (pohybliv)
4. Zvestovanie Pna - 25. marca
5. Turny pondelok - (pohybliv)
6. Najsvtejieho Srdca Jeiovho - (pohybliv)
7. Sv. Cyrila a Metoda - 5. jla
8. Narodenie Panny Mrie - 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Mrie - 15. septembra
10. Sv. tefana, prvho muenka - 26. decembra